Odbiór lokalu gastronomicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Przedsiębiorca, który zamierza przygotowywać żywność w lokalu gastronomicznym, musi uzyskać decyzję właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów należy złożyć w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu zakładu Inspekcja Sanitarna przeprowadza wizytację i sprawdza spełnienie wymagań obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, w tym określonych w zał. nr II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

 

Pozwolenie sanepidu potrzebne jest, gdy wcześniej nie było wydane lub przy jakiejkolwiek zmianie wewnątrz lokalu lub w procesie technologicznym.

Podczas kontroli Inspekcji Sanitarnej i przeglądu pomieszczeń przedsiębiorca powinien przedstawić szereg dokumentów m.in.:

1) w przypadku nowego lokalu:

 • decyzja z urzędu gminy o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę);
 • plan lokalizacji zaakceptowany przez urząd gminy i uzgodniony z Sanepidem;

 

2) w przypadku adaptacji, przebudowy lokalu:

 • pozwolenie z urzędu gminy/dzielnicy na zmianę sposobu użytkowania;
 • pozwolenie z urzędu gminy/dzielnicy na przebudowę, (jeżeli narusza się strukturę budynku, należy dołączyć wszystkie projekty; jeśli jest to tylko adaptacja, np. ścianki działowe, dołącza się tylko projekty technologiczne i wentylacji);

 

3) w obydwu przypadkach:

 • projekt budowlany, projekty branżowe (wentylacji, wodno-kananalizacyjny, budowlany, elektryczny) oraz technologiczne – powinny być uzgodnione przez rzeczoznawców (lista na stronach internetowych sanepidów) lub bezpośrednio przez sanepid;
 • odstępstwo (należy wystąpić do wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego) w przypadku zaniżonej wysokości lokalu, braku oświetlenia naturalnego na stanowisku pracy lub zagłębienia pomieszczeń;
 • oświadczenie kierownika nadzoru budowy (nowy lokal) lub firmy budowlanej (adaptacja), że prace związane z budową, przebudową lub adaptacją zostały wykonane zgodnie z zaopiniowaną dokumentacją projektową, a użyte materiały posiadają wymagane certyfikaty;
 • protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu (skuteczność i głośność);
 • decyzja z urzędu gminy/dzielnicy o braku sprzeciwu co do dopuszczenia do użytkowania lokalu;
 • dokumentacja działalności gospodarczej;
 • badanie wody (wykonuje sanepid);
 • umowa na wywóz nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych;
 • umowa na czyszczenie separatora tłuszczu;
 • inne, jeśli zachodzą dodatkowe przesłanki (np. zgoda zarządcy budynku na prowadzenie takiej działalności).

Kwestie rejestracji i zatwierdzania zakładów rozpoczynających działalność w zakresie produkcji i sprzedaży żywności lub materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością regulują art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Przejdź do procedury uzyskania zatwierdzenia i wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu i złóż wniosek!

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.