Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Przez przewoźnika drogowego należy rozumieć przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego należy złożyć do właściwego dla siedziby przedsiębiorcy do starosty albo Głównego Inspektora Transportu Drogowego – ale tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca ubiega się o licencję wspólnotową i nie wystąpił do starosty o wydanie przedmiotowego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi:

 • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;
 • cieszyć się dobrą reputacją;
 • posiadać odpowiednią zdolność finansową; oraz
 • posiadać wymagane kompetencje zawodowe.


Wniosek oraz opłaty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);  
 • określenie rodzaju transportu drogowego;
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 • określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego należy dołączyć:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zdolności finansowej (o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009);
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy wskazany we wniosku;
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz (wobec nich nie mógł zostać orzeczony zakaz wykonywania zawodu kierowcy);
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:

a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,

c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

– albo oświadczenie tych osób o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

 

Opłata

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł (opłata powiększana jest o 10% za każdy pojazd zgłoszony we wniosku);

 

Opłata za wydanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1 złoty za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o wydanie zezwolenia (11 złotych za każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku).

 

Wydanie zezwolenia

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W zezwoleniu tym określa się w szczególności:

 • numer ewidencyjny zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • datę udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • podstawę prawną;
 • przedsiębiorcę, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • rodzaj i zakres transportu drogowego.

Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada do organu, które je wydał wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

 • markę, typ;
 • rodzaj/przeznaczenie;
 • numer rejestracyjny;
 • numer VIN;
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Zezwolenie jest wydawane na czas nieoznaczony.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.