Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (towarów) wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. Należy pamiętać, iż przedsiębiorca zamierzający świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wniosek o wydanie licencji zezwalającej na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie towarów należy złożyć do starosty właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Licencja może zostać udzielona przedsiębiorcom, jeżeli:

 • członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
 • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych;
 • znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro.

 

Wniosek oraz opłaty

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);  
 • określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego;
 • określenie czasu, na który licencja ma być udzielona.

Do wniosku o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy należy dołączyć:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie" oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1);
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących odpowiedniej sytuacji finansowej (o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2);
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

W wymienionych oświadczeniach składający je powinien umieścić klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Opłaty

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się opłatę w wysokości:

 • licencja ważna od 2 do 15 lat – 800 zł;
 • licencja ważna od 15 do 30 lat – 900 zł;
 • licencja ważna od 30 do 50 lat – 1000 zł.

 Wydanie licencji

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nie uprawnia do wykonywania przewozów drogowych. W licencji określa się w szczególności:

 • numer ewidencyjny licencji;
 • organ, który udzielił licencji;
 • datę udzielenia licencji;
 • podstawę prawną;
 • przedsiębiorcę, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • rodzaj i zakres transportu drogowego;
 • termin ważności.

Licencja jest wydawana na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat (uwzględniając wniosek strony).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.