Zarejestrowany wysyłający

Import jest jednym z najistotniejszych kierunków zaopatrzenia w wyroby energetyczne (paliwa), które w większości są dostarczane do Polski ze Wschodu. Przywóz tych towarów spoza Unii Europejskiej wymaga szczególnego traktowania. Podlega bowiem pod przepisy celne jak i podatkowe w tym pod regulacje w zakresie akcyzy.

Aby w/w  import nie wywoływał obowiązku zapłaty akcyzy zwłaszcza w stosunku do wyrobów kierowanych po odprawie celnej do składu podatkowego koniecznym jest zastosowanie w imporcie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Umożliwia to instytucja zarejestrowanego wysyłającego .


Żeby  stać się zarejestrowanym wysyłającym, trzeba złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu celnego. We wniosku należy umieścić: imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON oraz NIP i adres poczty elektronicznej.
Wniosek w tej sprawie ma postać formularza opublikowanego w zał. nr 7 do  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego. Procedura uzyskiwania zezwolenia została opisana na stronach biznes.gov.pl.


Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony. Jednak okres jego ważności nie może przekroczyć trzech lat. Istnieje też możliwość wydania zezwolenia na czas nieoznaczony. Zarejestrowany wysyłający powinien otrzymać numer akcyzowy.


Zarejestrowany wysyłający nie może magazynować wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Musi je wysłać po dopuszczeniu wyrobów do obrotu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Ich odbiorcą powinien być skład podatkowy.

Zarejestrowany wysyłający  jest również zobowiązany do prowadzenia ewidencji wyrobów wysyłanych. Prowadzi je na ogólnych zasadach w formie papierowej lub elektronicznej po  uprzednim zatwierdzeniu ich przez organ celny. Wymogi prowadzenia ewidencji zostały opisane w rozporządzeniu  Ministra Finansów  z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Wreszcie zarejestrowany wysyłający musi złożyć zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe. Niestety z uwagi na zapisy art. 64 ust.6 ustawy o podatku akcyzowym  nie może on ubiegać się o zwolnienie z tego obowiązku. Niemniej za zgodą organu może on składać zabezpieczenie ryczałtowe na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego. Wniosek wraz załącznikami dla zastosowania tego przywileju został zamieszczony jako załącznik nr 1 do Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.