Nabycie wyrobów w UE z zapłaconą akcyzą

W przypadku gdy przedsiębiorca nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium innego państwa członkowskiego, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany:


1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe; wzór zgłoszenia w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym;

2) potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym oraz wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;

3) bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego; wzór deklaracji AKC-U,

4) prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych; wymogi prowadzenia ewidencji zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Jeżeli zaś powyższego chce dokonać osoba fizyczna i wyroby mają być jej dostarczane na terytorium kraju, to takie nabycie może być dokonane wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego. W sytuacji tej przyjmuje się, że nabycia wewnątrzwspólnotowego nie dokonuje ta osoba fizyczna lecz przedstawiciel podatkowy.
Przedstawiciela podatkowego na terytorium kraju wyznacza zagraniczny sprzedawca.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.