Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozozu powyżej 7 osób i nie wiecej niż 9 osób – łącznie z kierowcą

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób – łącznie z kierowcą, wymaga uzyskania licencji. Wniosek o wydanie decyzji udzielającej przedmiotowej licencji należy złożyć do starosty właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Warunki udzielenia licencji

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób – łącznie z kierowcą  może zostać udzielona, jeżeli:

 • członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:

a)    nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
b)    nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

 • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych;
 • znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:

a)    9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
b)    5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;

 • w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
 • posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

Wniosek oraz opłaty

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób – łącznie z kierowcą; powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego;
 • określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
 • określenie liczby wypisów z licencji.

Do wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób – łącznie z kierowcą, należy dołączyć:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie" oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dobrej sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym licencją w wysokości 9000 euro na pierwszy pojazd, oraz 5000 euro za każdy kolejny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu (art. 5c ust. 1 pkt 3);
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (art. 5c ust. 1 pkt 4) albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których także nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
 • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

a)         markę, typ,

b)         rodzaj/przeznaczenie,

c)         numer rejestracyjny,

d)         numer VIN,

e)         wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Wyżej wymienione oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Opłata

Opłata za udzielenie licencji  na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób – łącznie z kierowcą, wynosi w zależności od okresu, na który została wydana:

 • 700 złotych – od 2 do 15 lat (opłata powiększana jest o 10% za każdy pojazd zgłoszony we wniosku);
 • 800 złotych – powyżej 15 do 30 lat (opłata powiększana jest o 10% za każdy pojazd zgłoszony we wniosku);
 • 900 złotych – powyżej 30 do 50 lat (opłata powiększana jest o 10% za każdy pojazd zgłoszony we wniosku).

Opłata za wydanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób – łącznie z kierowcą, wynosi w zależności od okresu ważności licencji:

 • od 2 do 15 lat – 7 złotych za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o przyznanie licencji (77 złotych za wypis niezgłoszony we wniosku);
 • powyżej 15 do 30 lat – 8 złotych za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o przyznanie licencji (88 złotych za wypis niezgłoszony we wniosku);
 • powyżej 30 do 50 lat  – 9 złotych za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o przyznanie licencji (99 złotych za wypis niezgłoszony we wniosku);

 

Wydanie licencji

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób – łącznie z kierowcą; uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Wymieniona licencja nie uprawnia do wykonywania transportu drogowego taksówką lub samochodem osobowym. W licencji tej określa się w szczególności:

 • numer ewidencyjny licencji wspólnotowej;
 • organ, który udzielił licencji wspólnotowej;
 • datę udzielenia licencji wspólnotowej;
 • podstawę prawną;
 • przedsiębiorcę, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • rodzaj i zakres transportu drogowego;
 • termin ważności.

Organ udzielający licencji wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Licencja jest wydawana na czas nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.


Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.