AEO - tryb uzyskiwania certyfikatu


•    Kryteria
Tryb wydawania świadectwa AEO (np. forma świadectwa, termin wydania świadectwa, odrzucenie wniosku, itp.) oraz reguły odnoszące się do zawieszania i cofania świadectw określone zostały w art. 14c do 14v Rozporządzenia Komisji WE nr 2454/93.
Przepisy  w/w Rozporządzenia Wykonawczego w art. 14a ust. 1 przewidują trzy rodzaje świadectw AEO:
- Świadectwo AEOC – Uproszczenia Celne,
- Świadectwo AEOS – Bezpieczeństwo i Ochrona,
- Świadectwo AEOF – Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona.


Świadectwo AEO – Uproszczenia Celne wydawane jest przedsiębiorcom spełniającym kryteria, o których mowa w art. 14h – 14j Rozporządzenia Wykonawczego.
Pozostałe dwa rodzaje świadectw wydawane są przedsiębiorcom, którzy spełniają warunki określone w art. 14h – 14k tego rozporządzenia.

Obejmują one takie obszary jak:
1. przestrzeganie wymogów celnych,
2.system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną,
3. wypłacalność  i
4. standardy bezpieczeństwa i ochrony.

Ich badanie odbywa się w ramach procedury przyznawania w/w wyróżnienia.  

•    Wnioski i formularze

Status upoważnionego przedsiębiorcy udzielany jest na wniosek. Wzór wniosku określony został w załączniku 1C do Rozporządzenia Komisji WE nr 2454/93
Osoba, która zamierza ubiegać się o status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), przed złożeniem powyższego wniosku, powinna uzyskać numer EORI, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 4 l ust. 1 i 3 lit. e)  wyżej cyt. Rozporządzenia.  Numer ten powinien zostać wpisany w polu nr 9 wniosku o wydanie świadectwa AEO.

Wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa AEO należy złożyć dokumenty zawierające ogólne informacje o wnioskodawcy (KRS lub wypis z CEIDG, zaświadczenia dot. podatku VAT , numer Regon, zaświadczenie NIP itp.) oraz dołączyć:
- oświadczenie woli o wyrażeniu zgody lub braku zgody na umieszczenie danych ze świadectwa AEO w wykazie upoważnionych przedsiębiorców sporządzone wg wzoru zamieszczonego w zał. nr 10 do  Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym

Równolegle podmiot ubiegający się o wydanie certyfikatu AEO zobowiązany jest złożyć kwestionariusz postępowania audytowego oraz oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w  nim zawartych, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do cyt. powyżej rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym

Należy zwrócić uwagę, iż Służba Celna wdrożyła darmową aplikację służącą do wypełniania kwestionariusza postępowania audytowego w formie elektronicznej. Korzystając z przedmiotowej aplikacji wnioskodawca ma możliwość przesłania wypełnionego kwestionariusza przez Internet. W tym celu należy zalogować się na stronie https://e-clo.pl/AEO/ wykorzystując nazwę użytkownika i hasło do systemu PDR oraz przesłać plik XML z kwestionariuszem do właściwej izby celnej.

Wniosek oraz kwestionariusz postępowania audytowego składa się do Dyrektora Izby Celnej  właściwej ze względu na  siedzibę przedsiębiorcy.

•    Badanie warunków i prowadzenie postępowania

Rozpatrzenie wniosku o wydanie świadectwa AEO  de facto następuje w trybie postępowania audytowego.  W jego ramach bada się czy wnioskodawca spełnia przesłanki pozwalające przyznać mu omawiane wyróżnienie.
Kolejność czynności  wyznacza  plan postępowania audytowego, który jest dostarczany przedsiębiorcy. Plan postępowania audytowego sporządzany jest na podstawie informacji złożonych przez przedsiębiorcę we wniosku i załącznikach oraz uzyskanych podczas wizyty wstępnej, której celem jest ustalenie zasad współpracy i komunikacji z wnioskodawcą oraz zapoznanie się z charakterem prowadzonej działalności
gospodarczej.
W toku sprawdzania warunków i kryteriów wnioskodawca jest na bieżąco informowany o stwierdzonych zagrożeniach mogących mieć wpływ na wydanie świadectwa poprzez wskazywanie zaleceń (rad, opinii) zmierzających do wdrożenia odpowiednich działań (standardów, procedur lub środków kontroli) minimalizujących zidentyfikowane ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Postępowanie powinno się zakończyć  w terminie 90 dni.

•    Przyznawanie certyfikatu AEO

Po sprawdzeniu warunków i kryteriów organ Służby Celnej podejmuje decyzję o wydaniu świadectwa AEO bądź odrzuceniu wniosku.
W przypadku stwierdzenia, iż spełnione zostały wymagane prawem warunki i kryteria organ Służby Celnej wydaje świadectwo AEO. Świadectwo AEO wydawane jest zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 1D do Rozporządzenia Wykonawczego.
Świadectwo AEO wydawane jest na czas nieokreślony, staje się skuteczne od dziesiątego dnia roboczego licząc od daty jego wydania. AEO  jest uznawane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

•    Zarządzanie Świadectwem AEO

Po wydaniu świadectwa AEO przedsiębiorca winien zapewniać spełnianie warunków i kryteriów. Ponadto, upoważniony przedsiębiorca powinien poinformować organ Służby Celnej wydający świadectwo o wszystkich zdarzeniach mających miejsce po wydaniu świadectwa i mogących mieć wpływ na jego dalsze stosowanie lub treść.
W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający status AEO czasowo nie jest w stanie spełnić któregokolwiek z kryteriów może złożyć wniosek o zawieszenie świadectwa zgodnie z art. 14u Rozporządzenia Wykonawczego.
Upoważniony przedsiębiorca może też złożyć wniosek o cofnięcie świadectwa AEO. W takim przypadku nie będzie miał zastosowania zakaz uniemożliwiający ponowne ubieganie się o status AEO przed upływem trzech lat od dnia cofnięcia świadectwa.

Więcej na stronie Ministerstwa Finansów

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.