Zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych

Przedsiębiorcy są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Zaliczki miesięczne wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania.

Podobnie postępują przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym z tą różnicą, że do wyliczenia kwoty zaliczek stosują  stałą stawkę 19%.

W szczególnych przypadkach mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, rozpoczynający działalność mogą zostać zwolnieni z uiszczania zaliczek lub uzyskać prawo do ich odprowadzania w formie uproszczonej (stała wysokość stanowiąca 1/12 podatku obliczonego za rok poprzedni).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.