Eksport wyrobów akcyzowych

Eksport wyrobów akcyzowych oznacza ich wywóz z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez urząd celny, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów.

Zazwyczaj nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego, niemniej  w sytuacji wyprowadzenia ze składu podatkowego wymaga uruchomienia procedury zawieszonego poboru akcyzy.

Natomiast w sytuacji gdy przedmiotem eksportu są wyroby z zapłacona akcyzą to istnieje możliwość ubiegania się o zwrot tego podatku. Takie uprawnienie przysługuje:
1) podatnikowi, który dokonał eksportu tych wyrobów akcyzowych, albo
2) podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich eksportu
- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w ciągu roku od dnia dokonania eksportu wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie w/w operacji.

Odprawa celna tych wyrobów jest niezależnym obowiązkiem spoczywającym na przedsiębiorcy.

W przypadku zaś wyrobów objętych wymogiem banderolowania ich sprzedaż ze składu podatkowego z przeznaczeniem na eksport zwalnia z obowiązku nanoszenia znaków akcyzy. Niemniej organ celny może zarządzić ich konwojowanie do granicy na koszt podatnika. Sprzedaż w innym trybie musi dotyczyć wyrobów oznaczonych polskimi znakami akcyzy.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.