Badanie wartości usług w transporcie

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej - w zakresie przewozów transportem  kolejowym, samochodowym, lotniczym, wodnym  śródlądowym, morskim, a także w zakresie przeładunków  w portach morskich (PKD 49-53) są zobowiązane sporządzać:

· sprawozdanie o usługach w transporcie T-02

Badanie jest pełne i jest dokonywane raz w roku w terminie do 12 marca za rok poprzedni.

Sprawozdanie jest sporządzane w formie elektronicznej  poprzez portal GUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.