Statystyka dotycząca transportu drogowego

Obszar: Transport drogowy

Zakres obowiązków:

· sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym T-04; dotyczy osób prawnych, jednostek  organizacyjnych  niemających osobowości  prawnej, osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą  - o liczbie pracujących 10 osób i więcej - jeżeli ich działalność zaklasyfikowano według PKD do działalności w zakresie 49 i 52; badanie jest pełne i jest prowadzone raz w roku w terminie do 17 lutego roku następnego; sprawozdanie jest składane w formie elektronicznej poprzez portal GUS,

· kwestionariusz tygodniowy o przewozach  ładunków pojazdem samochodowym TD-E: dotyczy właścicieli samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych siodłowych; badanie jest reprezentatywne i dotyczy 8% populacji, jest prowadzone raz w roku w formie elektronicznej lub papierowej do Urzędu Statystycznego w Szczecinie,

· sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym T-06 ; dotyczy organizatorów, operatorów i przewoźników  publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej i zamiejskiej krajowej drogowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej oraz podmiotów posiadających licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego; badanie jest pełne i jest prowadzone raz w roku w terminie do 23 lutego roku następnego; sprawozdanie jest składane w formie elektronicznej poprzez portal GUS,

· roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach PM-1; dotyczy to podmiotów  wytypowanych  przez wojskowe komendy uzupełnień posiadające pojazdy samochodowe i maszyny przydatne dla obronności; badanie jest  prowadzone na zasadach doboru celowego raz w oku i powinno się zakończyć w terminie do 16 lutego kolejnego roku. Sprawozdanie należy sporządzić w formie papierowej i przesłać je do właściwej rejonowo wojskowej komendy uzupełnień.

 sprawozdanie z usług w transporcie i łączności T-02; sporządzane jest przez przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 10 osób działające w sektorze przewozów drogowych, kolejowych morskich i lotniczych. Sprawozdanie jest sporządzane raz w roku do 14 marca za rok poprzedni w formie elektronicznej poprzez portal GUS,

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.