print

Opłacanie składek na zasadach preferencyjnych

Z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne mogą korzystać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej.

  • 1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych , w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W 2015r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 1750 zł. W efekcie podstawa dla obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne zamykała się kwotą  525,00 zł. W 2016r. minimalne wynagrodzenie rośnie do poziomu 1850 zł, a zatem podstawa naliczenia składek będzie wynosiła 555 zł.

Rodzaj Ubezpieczenia 

stawka %

 Kwota w 2015r.

Kwota w 2016r.

emerytalne 19,52 102,48 zł 108,34 zł
rentowe 8,00 42,00 zł 44,40 zł
chorobowe 2,45 12,86 zł 13,60 zł
wypadkowe 1,80 9,45 zł 9,99 zł
       


Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878)  w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków ( ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 12 marca 2015r.)

  • 2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, stosowane do wyliczenia składki w  2015 r. wynosiło -  4139,42 zł. Składka zdrowotna, zatem w 2015 roku wynosiła 279,41 zł

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla obliczenia składki w 2016r.  wyniosło 4280,80 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 3210,60 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy, zatem w 2016 roku składka zdrowotna wynosić będzie 288,95 zł.

 

Okres                                          


  stawka                            

Rok 2015     

Rok 2016  

Kwota 75% p. wynagrodzenia

3104,57    

3210,60
stawka % 9 9
Kwota złotych 279,41 288,95
stawka do odliczenia % 7,75 7,75
Kwota do odliczenia złotych 240,60 248,82
       

 

  • 3. Składka na Fundusz Pracy

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy ponieważ podstawa naliczania składek u tych przedsiębiorców jest mniejsza niż minimalne wynagrodzenie (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.