Opłacanie składek na zasadach preferencyjnych

Z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne mogą korzystać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej.

  • 1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych , w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W 2017r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2000 zł. W efekcie podstawa dla obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne zamykała się kwotą  600,00 zł. W 2018r. minimalne wynagrodzenie rośnie do poziomu 2100 zł, a zatem podstawa naliczenia składek będzie wynosiła 630 zł.

Rodzaj Ubezpieczenia 

stawka %

 Kwota w 2017r.

Kwota w 2018r.

emerytalne 19,52 117,12 zł 122,98 zł
rentowe 8,00 48,00 zł 50,40 zł
chorobowe 2,45 14,70 zł 15,44 zł
wypadkowe* 1,80 10,80 zł 11,34 zł


Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878)  w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków ( ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 12 marca 2015r.)

  • 2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, stosowane do wyliczenia składki w  2017 r. wynosiło -  4404,17 zł. Składka zdrowotna , zatem w 2017 roku wynosiła 297,28 zł

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla obliczenia składki w 2018r.  wyniosło 4739,91 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 3554,93 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy, zatem w 2018 roku składka zdrowotna wynosić będzie 319,94 zł.

 Okres                                          

stawka                            

Rok 2017    

Rok 2018  

Kwota 75% p. wynagrodzenia

3303,13  

3554,93
stawka % 9 9
Kwota złotych 297,28 319,94
stawka do odliczenia % 7,75 7,75
Kwota do odliczenia złotych 255,99 275,51

  • 3. Składka na Fundusz Pracy

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy ponieważ podstawa naliczania składek u tych przedsiębiorców jest mniejsza niż minimalne wynagrodzenie (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Uwaga! Od 1 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady opłacania składek ZUS. Wszystkie wymienione składki będziesz wpłacać jednym przelewem na jeden rachunek składkowy wskazany przez ZUS. Przeczytaj więcej o nowych zasadach opłacania składek ZUS od stycznia 2018 roku.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.