print

Opłacanie składek ZUS na zasadach ogólnych

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych.

  • 1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2015 r.była to kwota 3959 zł. W rezultacie najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosiła: 2375,40 zł (60% z kwoty 3959 zł). W 2016r. podstawa rośnie do 4055 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić zatem będzie 60% tej kwoty czyli 2433 zł.

Rodzaj Ubezpieczenia 

stawka%  

Kwota w 2015 r.

Kwota w 2016r.

emerytalne 19,52 463,68 zł 474,92 zł
rentowe 8,00 190,03 zł 194,64 zł
chorobowe 2,45 58,20 zł 59,61 zł
wypadkowe *) 1,80 42,76 zł 43,79 zł

Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (ostatnio zmieniona rozporządzeniem z dnia 12 marca 2015r.)

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób, które temu ubezpieczeniu  podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjmowanego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W 2015 r. w/w ograniczenie wynosiło 9897,50 zł (3.959 zł × 250%). W 2016r. jest to 10137,50 zł.

Z kolei podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym jest ograniczona do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. W 2015 r. było to 118.770 zł (3.959 zł × 30). w 2016r. jest to 121.650 zł.

  • 2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, stosowane do wyliczenia składki w  2015 r. wynosiło -  4139,42 zł. Składka zdrowotna , zatem w 2015 roku wynosiła 279,41 zł

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla obliczenia składki w 2016r.  wyniosło 4280,80 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 3210,60 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy, zatem w 2016 roku składka zdrowotna wynosić będzie 288,95 zł.

Okres                                          

stawka                       

Rok 2015 

Rok 2016

Kwota 75% p. wynagrodzenia 3104,57 3210,60
stawka % 9 9
Kwota złotych 279,41 288,95
stawka do odliczenia % 7,75 7,75
Kwota do odliczenia złotych 240,60 248,82

 

  • 3. Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W roku 2015r. jest to 2375,40 zł ( 60% z kwoty 3959 zł.), zaś w 2016r. podstawa rośnie 2433 zł.

 

Okres                                          

 

             stawka

 

Rok 2015

 

Rok 2016

Kwota 60% śr. wynagrodzenia 2375,40 2433
stawka % 2,45 2,45
Kwota złotych 58,20 zł 59,61

 

  • 4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Przedsiębiorcy  zatrudniający pracowników  są zobowiązani opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
Składka na FGŚP wynosi 0,10 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia podstawy do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Składka jest w całości finansowana ze środków płatnika składek.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.