Opłacanie składek ZUS na zasadach ogólnych

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych.

  • 1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2017 r. była to kwota 4263 zł. W rezultacie najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosiła: 2557,80 zł (60% z kwoty 4263 zł). W 2017 r. podstawa rośnie do 4443 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić zatem będzie 60% tej kwoty czyli 2665,80 zł.

Rodzaj Ubezpieczenia 

stawka%  

Kwota w 2017 r.

Kwota w 2018r.

emerytalne 19,52 499,28 zł 520,36 zł
rentowe 8,00 204,62 zł 213,26 zł
chorobowe 2,45 62,67 zł 65,31 zł
wypadkowe *) 1,80 46,04 zł 47,98 zł

Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób, które temu ubezpieczeniu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjmowanego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W 2017 r. w/w ograniczenie wynosiło 10657,50 zł (4263 zł × 250%). W 2018 r. jest to 11107,50 zł.

Z kolei podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym jest ograniczona do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. W 2017 r. było to 127.890 zł (4263 zł × 30), w 2018 r. jest to 133.290 zł.

  • 2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, stosowane do wyliczenia składki w  2017 r. wynosiło - 4404,17 zł. Składka zdrowotna, zatem w 2017 roku wynosiła 297,28 zł

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla obliczenia składki w 2018 r. wyniosło 4739,91 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 3554,93 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy, zatem w 2018 roku składka zdrowotna wynosić będzie 319,94 zł.

Okres                                          

stawka                       

Rok 2017

Rok 2018

Kwota 75% p. wynagrodzenia 3303,13 3554,93
stawka % 9 9
Kwota złotych 297,28 319,94
stawka do odliczenia % 7,75 7,75
Kwota do odliczenia złotych 255,99 275,51

  • 3. Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W roku 2017 r. było to 2557,80 zł ( 60% z kwoty 4443 zł.), zaś w 2017 r. podstawa wynosi 2665,80 zł

Okres                                          

                stawka

Rok 2017

 Rok 2018

Kwota 60% śr. wynagrodzenia 2557,80 2665,80
stawka % 2,45 2,45
Kwota złotych 62,67 zł 65,31

  • 4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Przedsiębiorcy  zatrudniający pracowników  są zobowiązani opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
Składka na FGŚP wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia podstawy do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Składka jest w całości finansowana ze środków płatnika składek czyli przedsiębiorcy.

Uwaga! Od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się zasady opłacania składek ZUS. Wszystkie wymienione składki będziesz wpłacać jednym przelewem na jeden rachunek składkowy wskazany przez ZUS. Przeczytaj więcej o nowych zasadach opłacania składek ZUS od stycznia 2018 roku.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.