Uzyskanie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych albo negatywnej rekrutacji przeprowadzonej wśród Polaków

1. Warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia na pracę (albo zezwolenia na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji) jest uzyskanie przez podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Informację wydaje się na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Jako wniosek traktowane jest złożenie do starosty przez podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi oferty pracy (ze wskazaniem na potrzebę uzyskania informacji). Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania działalności przez cudzoziemca. Jeżeli specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, to wniosek (ofertę pracy) składa się do starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Starosta dokonuje analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy i niezwłocznie sprawdza on, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy. Jeżeli z przedmiotowych rejestrów wynika, iż nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb podmiotu powierzającego pracę, to informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych wydawana jest w terminie 14 dni od złożenia oferty pracy (wniosku). W przypadku wydania informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, starosta kieruje do tego podmiotu (po uzgodnieniu) kandydatów spełniających wymagania zawarte w ofercie pracy, niebędących obywatelami polskimi oraz cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

2. Jeżeli przedmiotowa analiza wykaże, że w rejestrach figurują osoby spełniające wymagania wynikające ze złożonej oferty, to starosta informuje podmiot składający ofertę pracy o liczbie kandydatów (w tym obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) spełniających wymagania zawarte w ofercie pracy. Starosta organizuje rekrutację (tzw. test pracy), a kandydaci kierowani są do podmiotu składającego ofertę pracy (w uzgodnieniu z tym podmiotem). Jeżeli podmiot składający ofertę bez uzasadnionych przyczyn nie wyraził zgody  na skierowanie do siebie kandydata, albo nie przyjął go do pracy, to starosta w informacji stwierdza możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. W przypadku organizacji rekrutacji wśród bezrobotnych oraz poszukujących pracy starosta powinien wydać informację w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty.

 

3. Starosta może wydać podmiotowi powierzającemu pracę cudzoziemcowi informację przygotowaną na podstawie wyników rekrutacji na takie samo stanowisko w oparciu o oferty pracy złożone przez ten podmiot w okresie ostatnich 6 miesięcy. Informacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto starosta umieszcza w informacji ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy. Należy podkreślić, iż w toku postępowania dotyczącego wydania przedmiotowej informacji, starosta analizując ofertę pracy nie bierze pod uwagę wymagań zaniżonych oraz zawyżonych, w stosunku do pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec.

 

UWAGA

Przedmiotową informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych albo negatywnej rekrutacji przeprowadzonej wśród Polaków potencjalny pracodawca dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (albo zezwolenia na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji). Informacja powinna być wydana nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku (w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku). W przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi chce równocześnie zatrudnić więcej cudzoziemców, może dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na pracę jeden egzemplarz wspomnianej informacji, pod warunkiem, iż wszyscy cudzoziemcy będą wykonywać pracę, której ta informacja dotyczy.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.