Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta).

Jeżeli pracodawca zamierza zatrudnić w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji obywateli państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej, członkiem obszaru EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej, to obywatele Ci zobowiązani są do uzyskania zezwolenia na oznaczony pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Przed złożeniem przez nich stosownego wniosku pracodawca powinien zawrzeć z każdym z nich jedną z umów: umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną na podstawie której osoba ta wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym. Wniosek o wydanie zezwolenia na oznaczony pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca. Umowa o pracę jest załącznikiem do przedmiotowego wniosku.

Przez wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji należy rozumieć – wykonywanie pracy przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, który niezależnie od zachodzącego między stronami stosunku prawnego, wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem. Natomiast wyższe kwalifikacje zawodowe to kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia na poziomie studiów wyższych albo co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym do kwalifikacji uzyskanych w wyniku kształcenia na poziomie studiów wyższych, niezbędne do wykonywania pracy określonej w umowie o pracę lub w ofercie pracy.

 

Kto może uzyskać zezwolenie na  pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

1. Zezwolenia na oznaczony pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się cudzoziemcowi, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) cudzoziemiec:

 • zawarł na  okres przynajmniej 1 roku umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym;
 • spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne warunki w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym,
 • posiada wyższe kwalifikacje zawodowe,
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z odrębnych przepisów;

2) podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;

3) roczne wynagrodzenie brutto, wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia podanego w umowie, nie będzie niższe 68102,28 zł (określone w przepisach wydanych na podstawie art. 139 ustawy o cudzoziemcach).

 

2. Ustalenie, czy podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, następuje na podstawie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych albo negatywnej rekrutacji przeprowadzonej wśród Polaków. Wymogu wykazania, iż podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy nie stosuje się w przypadku, gdy spełniony jest któryś z poniższych warunków:

1) zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w określonym przez właściwego wojewodę wykazie zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, kierując się sytuacją na lokalnym rynku pracy, w szczególności liczbą zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy w poszczególnych zawodach w stosunku do liczby ofert zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy (wykaz,  o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),

2) cudzoziemiec, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę, lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji u tego samego podmiotu powierzającego mu wykonywanie pracy na tym samym stanowisku,

3) cudzoziemiec był już legalnie zatrudniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 2 lat na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

4) cudzoziemiec spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (wydanym na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

5) cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami.

 

Więcej informacji dotyczącej procedury Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji znaleźć można na stronach Punktu Kontaktowego.

 

Kiedy cudzoziemiec nie uzyska zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

 

1. Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na  pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, gdy:

 • ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub posiada takie zezwolenie  (art. 151 ustawy o cudzoziemcach) lub
 • jest pracownikiem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiązań określonych w umowie międzynarodowej dotyczącej ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami, lub
 • posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o cudzoziemcach (czyli zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz: zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium).

 

2. Ponadto postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na  pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji nie zostanie wszczęte w przypadkach wymienionych w art. 99 ustawy o cudzoziemcach, czyli:

 • udzielono mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach (czyli upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe);  lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego w przypadkach, o których mowa w art. 181 ust. 1 (czyli jest on obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim  organem władzy publicznej, wymaga  tego wyjątkowa sytuacja osobista, lub interes Rzeczypospolitej Polskiej),  lub
 • udzielono mu zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub nadano mu status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • ubiega się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu, lub
 • jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju, lub
 • odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany, lub
 • został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu, lub
 • przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6, (czyli np. wydaniu decyzji o odmowie przedłużenia wizy, odmowie nadania statusu uchodźcy, czy cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych); lub
 • przy składaniu wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć był do tego obowiązany.

 

3. Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, gdy: zachodzą przypadki, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9  oraz, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 117 pkt 1 lit. a lub b ustawy o cudzoziemcach.

 

UWAGA

Pracownik, który uzyskał zezwolenie na  pobyt czasowy  w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji musi uzyskać wizę Schengen lub wizę krajową zezwalającą na wykonywanie pracy. Wyżej wymienione zezwolenie należy dołączyć do wniosku o wydanie wizy (zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy o cudzoziemcach).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.