Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta)

Jeżeli zamierzasz zatrudnić w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji obywatela państwa, które nie jest członkiem Unii Europejskiej ani obszaru EFTA lub obywatela Szwajcarii, to musi on uzyskać zezwolenie na oznaczony pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Zanim cudzoziemiec złoży odpowiedni wniosek, zawrzyj z nim jedną z umów:

  • umowę o pracę,
  • umowę o pracę nakładczą,
  • umowę cywilnoprawną na podstawie której osoba ta wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym.

Wniosek o wydanie zezwolenia na oznaczony pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca. Umowa o pracę jest załącznikiem do wniosku.

Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji to wykonywanie pracy przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, który wykonuje pracę na twoją rzecz lub pod twoim kierownictwem. Natomiast wyższe kwalifikacje zawodowe to kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia na poziomie studiów wyższych albo co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym do kwalifikacji uzyskanych w wyniku kształcenia na poziomie studiów wyższych, niezbędne do wykonywania pracy określonej w umowie o pracę lub w ofercie pracy.

Kto może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

Cudzoziemcowi, który zamierza na terytorium Polski wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące udziela się zezwolenia na określony pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) cudzoziemiec:

  • zawarł na  okres przynajmniej 1 roku umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym;
  • spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne warunki w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym;
  • posiada wyższe kwalifikacje zawodowe;
  • posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
  • posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z odrębnych przepisów;

2) podmiot (pracodawca) zatrudniający cudzoziemca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;

3) roczne wynagrodzenie brutto, wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia podanego w umowie, nie będzie niższe 68 102,28 zł (określone w przepisach wydanych na podstawie art. 139 ustawy o cudzoziemcach).

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak cudzoziemiec ma uzyskać takie zezwolenie, to przeczytaj opis usługi na portalu biznes.gov.pl.

UWAGA! Pracownik, który uzyskał zezwolenie na  pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, musi uzyskać wizę Schengen lub wizę krajową zezwalającą na wykonywanie pracy. Zezwolenie trzeba dołączyć do wniosku o wydanie wizy (zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy o cudzoziemcach).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.