print

Złożenie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia obywateli Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji i Mołdawii

1. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą podejmować w Polsce pracę w każdej branży bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę okresie przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zatrudnienie takie odbywa się na podstawie pisemnego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, złożonego przez polskiego pracodawcę, które zostało zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.
Pracodawca rejestruje oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy (PUP – dane powiatowych urzędów pracy) właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedziby podmiotu powierzającego pracę. Oświadczenie należy złożyć przed dniem rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca. W składanym oświadczeniu pracodawca podaje: własne dane; dane cudzoziemca, którego zamierza zatrudnić; nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy; rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywanej pracy; wysokość wynagrodzenia brutto za pracę. Dodatkowo w przedmiotowym oświadczeniu pracodawca potwierdza:

  • zapoznanie się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców,
  • oznajmia o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

 

2. Podczas rejestracji oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy pracodawca przedstawia także do wglądu następujące dokumenty:

  • w wypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
  • w wypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ani rolniczej – dowód osobisty;
  • w wypadku podmiotu prowadzącego działalność rolniczą – zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

 

3. Właściwy powiatowy urząd pracy zamieszcza na oświadczeniu informację o rejestracji tegoż oświadczenia. Następnie pracodawca przekazuje oryginał oświadczenia cudzoziemcowi; jeśli cudzoziemiec przebywa za granicą, to należy przesłać ten dokument za granicę. Procedura rejestracji odbywa się w trakcie jednorazowej wizyty w urzędzie i jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie, jak i cudzoziemca.

 

4. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca:

 

5. Warunkiem legalnego wykonywania pracy jest zawarcie pisemnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia czy umowa o dzieło). Zarejestrowane oświadczenie nie jest dokumentem poświadczającym zatrudnienie u danego pracodawcy (a zatem nie jest umową o pracę lub umową cywilnoprawną), a wskazuje jedynie, że cudzoziemiec ma prawo być zatrudniony u danego pracodawcy. Brak pisemnej umowy jest jedną z przesłanek do uznania pracy cudzoziemca za nielegalną. Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy, który zarejestrował oświadczenie. W wypadku zmiany miejsca pracy przez cudzoziemca niezbędne jest zarejestrowanie oświadczenia przez nowego pracodawcę. Pamiętaj, że pracodawca w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy ma obowiązek zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, co uprawnia cudzoziemca do bezpłatnego korzystania ze świadczeń służby zdrowia. Z obowiązku tego wyłączone są umowy o dzieło.

Jeśli pracodawca jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca przez dłuższy czas niż 6 miesięcy, po 3 miesiącach wykonywania przez cudzoziemca pracy może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę; w tym wypadku nie jest potrzebny test rynku pracy – więcej informacji na temat zezwolenia na prace jest dostępnych w artykule Uzyskanie zezwolenia typu A lub B na wykonywanie przez cudzoziemca pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres świadczenia pracy można wykorzystać w sposób ciągły (pełne 6 miesięcy) lub w kilku krótszych okresach. Jednakże łączny okres zatrudnienia (zsumowane okresy zatrudnienia) nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Przekroczenie dopuszczalnego okresu wykonywania pracy skutkuje uznaniem wykonywanej pracy za nielegalną i wiąże się z odpowiednimi konsekwencjami.

 
Najważniejsze akty prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.