Złożenie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia obywateli Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji i Mołdawii

1. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą podejmować w Polsce pracę w każdej branży bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę okresie przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zatrudnienie takie odbywa się na podstawie pisemnego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, złożonego przez polskiego pracodawcę, które zostało zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.
Pracodawca rejestruje oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy (PUP – dane powiatowych urzędów pracy) właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedziby podmiotu powierzającego pracę. Oświadczenie należy złożyć przed dniem rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca. W składanym oświadczeniu pracodawca podaje: własne dane; dane cudzoziemca, którego zamierza zatrudnić; nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy; rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywanej pracy; wysokość wynagrodzenia brutto za pracę. Dodatkowo w przedmiotowym oświadczeniu pracodawca potwierdza:

  • zapoznanie się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców,
  • oznajmia o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

Oświadczenie można również złożyć elektronicznie.

 

2. Podczas rejestracji oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy pracodawca przedstawia także do wglądu następujące dokumenty:

  • w wypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
  • w wypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ani rolniczej – dowód osobisty;
  • w wypadku podmiotu prowadzącego działalność rolniczą – zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

 

3. Właściwy powiatowy urząd pracy zamieszcza na oświadczeniu informację o rejestracji tegoż oświadczenia. Następnie pracodawca przekazuje oryginał oświadczenia cudzoziemcowi; jeśli cudzoziemiec przebywa za granicą, to należy przesłać ten dokument za granicę. Procedura rejestracji odbywa się w trakcie jednorazowej wizyty w urzędzie i jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie, jak i cudzoziemca.

 

4. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca:

UWAGA

Więcej informacji na temat jak złożyć oświadczenie znajdziesz na portalu biznes.gov.pl.

 

5. Warunkiem legalnego wykonywania pracy jest zawarcie pisemnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia czy umowa o dzieło). Zarejestrowane oświadczenie nie jest dokumentem poświadczającym zatrudnienie u danego pracodawcy (a zatem nie jest umową o pracę lub umową cywilnoprawną), a wskazuje jedynie, że cudzoziemiec ma prawo być zatrudniony u danego pracodawcy. Brak pisemnej umowy jest jedną z przesłanek do uznania pracy cudzoziemca za nielegalną. Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy, który zarejestrował oświadczenie. W wypadku zmiany miejsca pracy przez cudzoziemca niezbędne jest zarejestrowanie oświadczenia przez nowego pracodawcę. Pamiętaj, że pracodawca w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy ma obowiązek zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, co uprawnia cudzoziemca do bezpłatnego korzystania ze świadczeń służby zdrowia. Z obowiązku tego wyłączone są umowy o dzieło.

Jeśli pracodawca jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca przez dłuższy czas niż 6 miesięcy, po 3 miesiącach wykonywania przez cudzoziemca pracy może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę; w tym wypadku nie jest potrzebny test rynku pracy – więcej informacji na temat zezwolenia na prace jest dostępnych w artykule Uzyskanie zezwolenia typu A lub B na wykonywanie przez cudzoziemca pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres świadczenia pracy można wykorzystać w sposób ciągły (pełne 6 miesięcy) lub w kilku krótszych okresach. Jednakże łączny okres zatrudnienia (zsumowane okresy zatrudnienia) nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Przekroczenie dopuszczalnego okresu wykonywania pracy skutkuje uznaniem wykonywanej pracy za nielegalną i wiąże się z odpowiednimi konsekwencjami.

 
Najważniejsze akty prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.