Złożenie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia obywateli Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji i Mołdawii

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce w każdej branży i nie muszą uzyskać do tego zezwolenia na pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W tym przypadku cudzoziemca zatrudniasz na podstawie pisemnego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, które zostało zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do tego, by cudzoziemiec mógł uzyskać:

Opis usługi, jak złożyć oświadczenie, znajdziesz na portalu biznes.gov.pl.

Aby cudzoziemiec legalnie wykonywał pracę, musisz zawrzeć z nim pisemnie umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (umowa zlecenia czy umowa o dzieło). Zarejestrowane oświadczenie nie jest dokumentem poświadczającym zatrudnienie u ciebie. Wskazuje ono jedynie, że cudzoziemiec ma prawo być zatrudniony przez ciebie.

Jeśli cudzoziemiec nie będzie miał pisemnej umowy, jego praca może zostać uznana za nielegalną. Cudzoziemiec może pracować wyłącznie na rzecz tego pracodawcy, który zarejestrował oświadczenie. Jeśli zmieni miejsce pracy, to jego nowy pracodawca musi zarejestrować nowe oświadczenie.

Jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca na okres dłuższy niż 6 miesięcy, to po 3 miesiącach wykonywania przez niego pracy, możesz złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę. W tym przypadku nie jest potrzebny test rynku pracy. Więcej informacji na temat zezwolenia na pracę znajdziesz w artykule „Uzyskanie zezwolenia typu A lub B na wykonywanie przez cudzoziemca pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Okres pracy można wykorzystać w sposób ciągły (pełne 6 miesięcy) lub w kilku krótszych okresach. Łączny okres zatrudnienia (zsumowane okresy zatrudnienia) nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeśli cudzoziemiec przekroczy dopuszczalny okres wykonywania pracy, to będzie ona uznana za nielegalną. Wiąże się to z odpowiednimi konsekwencjami.


Najważniejsze akty prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.