Ochrona danych zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych

Wykonujących pracę w firmie należy podzielić na pracowników oraz na osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych i pracowników tymczasowych. Przedsiębiorcy (pracownicy zresztą także) nie zawsze rozróżniają te formy zatrudnienia. Pracownikiem zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
W drugiej kategorii znajdą się osoby świadczące usługi na podstawie następujących umow:
– umowa o dzieło,
– umowa zlecenie,
– kontrakt menedżerski,
– umowa o świadczenie usług,
Cechą  zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia ,w przeciwieństwie do umowy o pracę, jest to, iż zleceniobiorca sam organizuje sobie sposób i czas pracy, która nie musi być bezwarunkowo wykonywana osobiście, pracownik zaś przeciwnie, do pracy musi stawiać się w określonym czasie i miejscu i pracować wg zasad narzuconych przez kierownictwo.


Z tego powodu prawa i obowiązki pracowników oraz świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia) będą się różnić. Na przykład dane pracownika takie jak imię, nazwisko, stanowisko i służbowy telefon kontaktowy można bez jego zgody opublikować na stronie internetowej, aby ułatwić kontakt z firmą. W przypadku osoby pracującej na podstawie umowy zlecenia (zleceniobiorcy) należy uzyskać zgodę na publikację tych danych.
Danych biometrycznych pracowników nie można w ogóle zbierać w celu zastosowania biometrycznego systemu dostępu do pomieszczeń, ale w przypadku zleceniobiorcy już można, o ile tylko wyrazi na to zgodę.


Pozostałe jednak kwestie z zakresu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób pracujących na umowę zlecenie lub inna umowę o podobnym charakterze są identyczne  jak w przypadku pracowników. Oznacza to, że  dane tych osób  powinny być objęte polityką bezpieczeństwa i środkami zapewniającymi ich ochronę. Dostęp do tych danych powinny mieć upoważnione przez przedsiębiorcę osoby wpisane do ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie konieczne jest uzyskanie zgody na  ich dalsze przetwarzanie. Dane osób zatrudnionych na podstawie umowy  cywilnoprawnej powinny być zabezpieczone przed udostępnieniem nieupoważnionym osobom, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy przypadkową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.