Rejestracja podmiotu wprowadzającego do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny,  z uwagi na  obowiązek jego późniejszego zagospodarowania jako odpadu, podlega zarejestrowaniu. W efekcie wpisowi temu podlega przedsiębiorca, który:
a)    produkuje i wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem,
b)    wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,
c)    importuje sprzęt
- z wyjątkiem przedsiębiorcy, który zapewnia wyłącznie finansowanie zgodne z warunkami określonymi w umowie finansowania.

Tym samym obowiązkom podlega wprowadzający do obrotu  w/w sprzęt działając na odległość, a więc prowadzący sprzedaż internetową.

Numer rejestrowy jest nadawany przedsiębiorcy przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu i następuje przy dokonywaniu wpisu do rejestru.
Wpisu do rejestru. podmiot jest obowiązany uzyskać przed rozpoczęciem działalności.
Wspomniany numer rejestrowy służy identyfikacji przedsiębiorcy. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany umieszczać ten numer na fakturach i innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności objętej rejestrem.
Wpisu dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu sprzęt lub dokonujący jego wewnątrzwspólnotowego nabycia.


Dla potrzeb rejestracji potrzebne są następujące dane:
- imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany;
- numer REGON, o ile został nadany;
– informację o rodzaju prowadzonej działalności,
– numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu,
– informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta.
Wpisu do rejestru dokonuje się po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w formie pisemnej.
Wniosek o wpis do rejestru składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 nowej ustawy, oraz w formie pisemnej.

Więcej na temat rejestracji podmiotów wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny znajdziesz na stronach elektronicznego punktu kontaktowego ePK.

Wpis do rejestru wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega opłacie rejestrowej. Niezależnie od powyższego  podmiot wpisany do rejestru uiszcza w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi od 50 do 2.000 zł.

  • Okres przejściowy

Do czasu utworzenia nowych rejestrów prowadzonych przez marszałków województw do rejestracji stosuje się przepisy dotychczasowe. W efekcie rejestracji dokonuje się w GIOŚ na podstawie formularzy wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru 

Niemniej wniosek o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt powinien zawierać dodatkowo nazwę marki sprzętu, typ sprzętu (sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych lub sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych) oraz informację o stosowanej technice sprzedaży sprzętu. Zaś  podmioty, które uzyskały już wpis do rejestru przed dniem 1 stycznia 2016r. są one  zobowiązane przekazać w/w dane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 6 miesięcy.
Dotychczasowe stawki opłaty rejestrowej i rocznej nie ulegają zmianie.

Rejestry w nowym kształcie powinny być  utworzone najpóźniej w terminie do 2018r.
W chwili utworzenia nowych  rejestrów podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska będą wpisywane do rejestru z urzędu. Marszałek województwa ma na to czas  6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, Dokonując wpisu marszałek województwa przydzieli nowy numer rejestrowy.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.