Obowiązki sprzedawcy i serwisanta sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Dystrybutora czyli sprzedawcę oraz serwisanta sprzętu elektrycznego i elektronicznego w rozumieniu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym uznaje się za zbierających zużyty sprzęt.

Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
Z kolei dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
Natomiast dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
Każdy z w/w dystrybutorów jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


W efekcie dystrybutor jest obowiązany do:
1) udostępniania na rynku wyłącznie sprzętu:
a) wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru lub pochodzącego od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru,
b) oznakowanego symbolem selektywnego zbierania;
2) umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość – do przekazania
tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu;
3) udostępniania na rynku sprzętu wraz z dołączoną do niego ulotką informacyjną, w przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Także prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, jeżeli nie nadaje się on do naprawy lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna. Podobnie jak w przypadku dystrybutora obowiązkiem prowadzącego punkt serwisowy jest umieszczenie w punkcie serwisowym w widocznym miejscu informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.

Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W sytuacji zaś gdy przyjęli taki sprzęt muszą go magazynować w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach (utwardzone, zadaszone, odgrodzone).  Następnie sprzęt ten powinien być przekazany prowadzącemu zakład przetwarzania posiadającemu decyzję w zakresie gospodarki odpadami. Dopuszcza się przekazanie zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania za pośrednictwem innego zbierającego zużyty sprzęt.

  •  Rejestracja

Zbierający sprzęt elektryczny lub elektroniczny podlega wpisowi do rejestru. Numer rejestrowy jest nadawany przedsiębiorcy przez GIOŚ
Wpisu dokonuje się na wniosek  przedsiębiorcy zbierającego sprzęt.
Wpisu do rejestru podmiot jest obowiązany uzyskać przed rozpoczęciem działalności.

Wspomniany numer rejestrowy służy identyfikacji przedsiębiorcy. Zbierający sprzęt jest obowiązany umieszczać ten numer na  dokumentach związanych z przekazaniem zużytego sprzętu do jego  przetwórcy.

  • Obowiązek informacyjny

Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zużyty sprzęt;
2) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych

  • Sprawozdawczość

Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu. Sprawozdanie składa się do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i  w terminie do 15 marca kolejnego roku  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca roku poprzedniego.  Sprawozdanie może być złożone pisemnie lub elektronicznie z zachowaniem  wzoru o kreślonego  w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu. (w/w akt obowiązuje na mocy przepisów przejściowych - art.237a ustawy o odpadach i dotyczy sprawozdań składanych za lata 2015 i 2016).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.