Zasady ogólne wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów

Baterie i akumulatory podlegają szczególnemu traktowaniu na gruncie  przepisów  dotyczących gospodarki odpadami. Obejmują one zarówno wprowadzanie do obrotu w/w produktów jak i  zagospodarowanie ich w stanie po użyciu .  W/w normy adresowane są do podmiotów wprowadzających. Taki przymiot posiada każdy przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym montowania ich w sprzęcie lub pojazdach, znajdujących się po raz pierwszy na terytorium kraju.
Za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

  • Obowiązki wprowadzającego

Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.
Wprowadzający baterie lub akumulatory może wprowadzać do obrotu tylko baterie i akumulatory oznakowane we właściwy  sposób. Oznakowane  odbywa się symbolem selektywnego zbierania, a jego wzór jest określony w załączniku nr 3 do ustawy o bateriach i akumulatorach. Wprowadzający baterie, akumulatory jest obowiązany do dołączenia do nich informacji o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowanych dla nich punktach zbierania.
Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany  też do umieszczania swojego numeru rejestrowego na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami.

Obowiązki dotyczące sprawozdawczości, rozliczania poziomu odzysku i opłaty produktowej,  kampanii edukacyjnej, zawierania umów z zakładami przetwarzania lub punktami zbioru baterii i akumulatorów, a także organizowaniem tych procesów w miejsce wprowadzającego może wykonywać podmiot pośredniczący. Powyższe powinno odbywać się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  • Zasady postępowania z zużytymi bateriami i akumulatorami

Zakazuje się umieszczania zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Ich przechowywanie wymaga też zapewnienia szczególnych warunków. Szerzej na ten temat w artykule pt. "Zasady przechowywania zużytych baterii i akumulatorów".

  • Zbieranie i recykling baterii i akumulatorów

Wprowadzający baterie, akumulatory samochodowe musi również  zapewnić na własny koszt ich odbiór  w stanie zużycia od użytkownika końcowego, sprzedawcy detalicznego oraz sprzedawcy hurtowego i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu.

Spoczywa na nim też zapewnienie odpowiednich poziomów  zbierania i  recyklingu. Szczegóły w artykule pt. "Poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów".
Zakazuje się unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów przez ich składowanie na składowisku odpadów lub termiczne przekształcanie.

  • Rejestracja

Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.
Wpis dokonuje się na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru (w/w akt obowiązuje na mocy przepisów przejściowych).

  • Ewidencje i sprawozdania

Obrót bateriami i akumulatorami, a także powstającymi po ich zużyciu odpadami, wymaga szczególnej sprawozdawczości. Jej wykaz znajdziecie w artykule pt. " Sprawozdawczość z gospodarki odpadami dla podmiotów wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory".

  • Konieczne umowy

Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do zawarcia następujących umów:
1.umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

2.umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dotyczącej zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych.

Więcej w artykule pt."Zawieranie umów przez wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory".

 

  • Opłata produktowa

Opłata produktowa ponoszona jest przez wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory przenośne w przypadku nie osiągnięcia przez niego określonych poziomów zbierania. Szerzej w artykule pt. "Opłata produktowa dla wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory".

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.