Obowiązki sprzedawcy produktów w opakowaniach

Sprzedawca produktów w opakowaniach jest obowiązany do przekazywania użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:
1)    dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu ( chodzi o wskazanie, które opakowania można zwrócić, czy jest z tego tytułu zwracana kaucja, czy i gdzie znajdują się punkty zbierania lub odzysku pozostałych opakowań utworzone przez producenta danego produktu lub z nim współpracujące),
2)    właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
3)    znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach
-    co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży.

Od 2014r.  zniesiony został obowiązek  przyjmowania  opakowań wielokrotnego użytku  przez jednostki  handlu detalicznego i hurtowego.  System odbioru i recyklingu takich opakowań spoczywa na producencie lub importerze towarów. Powyższe nie dotyczy środków ochrony roślin w stosunku do których przedsiębiorca prowadzący handel detaliczny jest zobowiązany przyjmować od użytkowników odpady opakowaniowe po tych środkach .


Jednostki handlu detalicznego powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 są obowiązane do prowadzenia na własny koszt selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej.Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.