Obowiązki producenta i dostawców towarów w opakowaniach

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty. Powyższe obejmuje:

1)    wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie lub
2)    odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach.

W/w zadania  przedsiębiorca może zlecić organizacji odzysku opakowań. Organizacja odzysku opakowań przejmuje obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach na podstawie zawartej z nim w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy, w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym.

  • Zawiadomienie

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie marszałka województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (art. 78 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). Przykładowy wzór zawiadomienia znajdziesz tutaj.

Jeżeli dane, zawarte w zawiadomieniu ulegną zmianie, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić ten fakt marszałkowi województwa nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Powyższe rozwiązywania  obowiązują na mocy przepisów przejściowych do czasu utworzenia BDO ( bazy dany o odpadach) , kiedy to wszystkie podmioty działające w w/w sektorze będą podlegały wpisowi do rejestrów składających się na wspomnianą bazę.

  • Edukacja

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Obowiązek ten może być według wyboru wprowadzającego produkty w opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Wykonując w/w zadania  samodzielnie wprowadzający produkty w opakowaniach:
1)    przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub
2)    przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
-    łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.
Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych  będzie następować na koniec roku kalendarzowego poprzez złożenie  stosownego sprawozdania.

  • Sprawozdawczość

Wprowadzający , eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy  opakowań i produktów w opakowaniach  obowiązani są do sporządzania rocznych sprawozdań w zakresie masy wywiezionych za granicę opakowań. Wzór  w/w  sprawozdania został zamieszczony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 . Adresatem w/w sprawozdań jest marszałek województwa. Termin na złożenie w/w sprawozdania upływa 15 marca kolejnego roku. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Sprawozdawczość może być prowadzona przez organizacje odzysku zastępującą przedsiębiorcę w w/w zadaniach.

  • Odzysk

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. Masa odpadów jest ustalana w oparciu odpowiednio o dokument DPR (dokument potwierdzający recykling)  albo dokument DPO (dokument potwierdzający odzysk). Z kolei masę opakowań wprowadzonych do obrotu określa się na podstawie ewidencji obejmującej  informacje o masie opakowań, w których wprowadzono do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym.

  • Opłata produktowa

Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali  w/w odzysku są obowiązani wnieść opłatę produktowa obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:
1)    recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem;
2)    odzysku.
Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu. Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego i  jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa. Termin jej uiszczenia upływa 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy. Opłata produktowa jest obliczana na formularzu.

  •  Środki niebezpieczne

Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. Gdy tymi środkami są  środki ochrony roślin wprowadzający jest obowiązany do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oraz do odebrania od niego, na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach.
W/w zadania  producent wykonuje  samodzielnie albo przez przystąpienie do porozumienia czyli organizacji samorządu gospodarczego reprezentującej grupę przedsiębiorców.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.