Postępowanie z niektórymi produktami wrażliwymi

Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty wymienione w załączniku nr 4a ( opony i smary) do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej ma obowiązek zapewnienia ich odzysku i recyklingu .

W/w przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z tego rodzaju produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy. Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z powyższych produktów oblicza się  w procentach  jako wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w danym roku kalendarzowym - w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w tym roku. Masę produktów wprowadzanych na rynek ustala się w oparciu o stosowną ewidencję ,zaś informacje o masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z tych  produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje są ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling. Dokumenty te wydaje podmiot prowadzący odzysk lub recykling  na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, przekazujących odpady  w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Wzór tych dokumentów znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling.

Więcej na ten temat w artykule pt. "Docelowy poziom odzysku i recyklingu niektórych produktów".

Powyższy obowiązek może być realizowany przez przedsiębiorcę:
1)    samodzielnie albo
2)    za pośrednictwem organizacji odzysku, zwanej dalej "organizacją".
W przypadku podpisania umowy z organizacją odzysku obowiązki przedsiębiorcy przechodzą na organizacje w zakresie nakreślonym w umowie.

  • Zawiadomienie

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu w/w produktów jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie marszałka województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (art. 9  ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowe). Przykładowy wzór zawiadomienia znajdziesz tutaj.

Jeżeli dane, zawarte w zawiadomieniu ulegną zmianie, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić ten fakt marszałkowi województwa nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Powyższe rozwiązywania  obowiązują na mocy przepisów przejściowych do czasu utworzenia BDO ( bazy dany o odpadach) , kiedy to wszystkie podmioty działające w w/w sektorze będą podlegały wpisowi do rejestrów składających się na wspomnianą bazę.

  • Ewidencje

Przedsiębiorca jest  zobowiązany do prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej informacje o masie w/w produktów (smary i opony)  wprowadzonych na rynek krajowy z podziałem na poszczególne ich rodzaje. W przypadku  umowy z organizacją odzysku ewidencje te prowadzi wspomniana organizacja.
 

  • Odzysk i opłata produktowa

Rozliczenie wykonania obowiązku w zakresie uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku lub recyklingu następuje na koniec roku kalendarzowego.
Przedsiębiorca albo organizacja którzy nie wykonali w/w obowiązku, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:
1)    odzysku;
2)    recyklingu.

Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów lub opakowań.
Opłatę produktową  wpłaca się, na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.
W/w opłatę zaś wylicza się w  rocznym sprawozdaniu o wysokości należnej opłaty produktowej. Jego wzór została zamieszczony jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (w/w akt obowiązuje na mocy przepisów przejściowych).

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku, nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej. W przypadku niewykonania tej decyzji  marszałek województwa wydaje kolejna decyzję, w której ustala dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej. Termin płatności każdej z w/w opłat wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.