Obowiązki producenta pojazdów

Przedsiębiorca będący producentem pojazdów jest obowiązany do:
1)    ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych w pojazdach w celu zapobiegania emisji tych substancji do środowiska i ułatwienia recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
2)    uwzględniania wymogów demontażu i ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części pojazdów oraz odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
3)    stosowania materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji pojazdów.


Materiały, przedmioty wyposażenia i części pojazdów, z wyłączeniem ciężarków do wyważania kół, szczotek węglowych do silników elektrycznych oraz okładzin hamulcowych, nie mogą zawierać ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościowego chromu.
Materiały, przedmioty wyposażenia i części pojazdów mogą zawierać w/w metale jeżeli jest to konieczne do uzyskania wymaganej charakterystyki technicznej tych przedmiotów i części. Szczegółowa ich lista w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom.


Wprowadzający pojazd jest obowiązany do opracowania informacji dotyczącej sposobu demontażu nowego typu pojazdu w ciągu 6 miesięcy od wprowadzenia go na terytorium kraju. Informacja ta jest przekazywana wprowadzającemu pojazd oraz przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu.

Wprowadzający pojazd jest obowiązany też zapewnić sieć zbierania pojazdów obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby zapewnić właścicielowi możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu, położonych w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.
Wprowadzający pojazd zapewnia sieć wyłącznie przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnia sieci, oraz podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, są obowiązani do wniesienia, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju.
W przypadku zapewnienia sieci obejmującej co najmniej 95% terytorium kraju, podmiot, jest zwolniony z opłaty za brak sieci.
W przypadku zapewnienia sieci obejmującej:
1)    poniżej 95%, ale nie mniej niż 90% terytorium kraju - wysokość opłaty za brak sieci ulega obniżeniu o 75%;
2)    poniżej 90%, ale nie mniej niż 85% terytorium kraju - wysokość opłaty za brak sieci ulega obniżeniu o 50%.
Obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci powstaje na koniec roku kalendarzowego.Opłata za brak sieci jest wpłacana na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.
Opłatę tą rozlicza się w rocznym sprawozdaniu o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów kierowanym do GIOŚ na formularzu zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (w/w akt obowiązuje na mocy przepisów przejściowych).

Nowości

Od 2016r. sieć zbierania pojazdów, którą zobowiązani są utworzyć  wprowadzający pojazdy powinna obejmować co najmniej  3 stacje demontażu lub zbierania pojazdów w każdym województwie chyba ,że ilość pojazdów nie przekroczy 1000 aut wówczas w/w stacje  powinny być rozlokowane na terenie całego kraju.  Co więcej umowy z w/w stacjami powinny być sporządzone pisemnie pod rygorem nieważności. 

Zmianie ulega też sposób wyliczania opłaty za brak sieci. Wzór wg jakiego będzie naliczana opłata stanowi zał. do ustawy zmieniającej opublikowanej w Dz.U. z 2015r. poz.933. przy czym opłata stała będzie określana przez ministra właściwego d/s środowiska i nie może przekroczyć 20.000 zł.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.