Obowiązki prowadzącego stacje demontażu

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przyjęcia każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu. Przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji może pobrać opłatę od właściciela pojazdu, chyba, że pojazd jest zarejestrowany na terytorium kraju lub pojazd został wycofany z eksploatacji ale jest autem kompletnym i nie zawiera innych odpadów, które nie pochodzą z danego pojazdu.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, przyjmując pojazd wycofany z eksploatacji, który jest kompletny, jest obowiązany do:
1)    unieważnienia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablic rejestracyjnych;
2)    wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu.

Zaświadczenie o demontażu pojazdu powinno zawierać oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablic rejestracyjnych. Zaświadczenie o demontażu pojazdu jest sporządzane w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, drugi jest przekazywany przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu w terminie 7 dni organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, a trzeci pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu. Wzór zaświadczenia o demontażu został opublikowany w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r.w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

Od 2016r. przedsiębiorca prowadzący stacje demontażu  będzie zobowiązany przyjmować także pojazdy nie posiadające dowodu rejestracyjnego  lub cech identyfikacyjnych,  a także odpady z tych pojazdów jeżeli ich przekazanie będzie wynikać z decyzji GIOŚ. Wymóg przyjęcia będzie obejmował także odpady będące częściami samochodów usuniętych podczas naprawy, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia masy odpadów przeznaczonych do przetworzenia określonych w stosownym pozwoleniu z zakresu gospodarki odpadami.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu prowadzi ewidencję zaświadczeń o demontażu pojazdu oraz zaświadczeń o przyjęciu niekompletnego pojazdu, wydanych przez niego i przez przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany osiągać poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany również do sporządzenia rocznego sprawozdania pojazdach wycofanych z eksploatacji kierowanego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego wzór został opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (w/w akt obowiązuje na mocy przepisów przejściowych).

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przekazania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Więcej na temat  działalności stacji demontażu pojazdów znajdziesz w poradniku pt." Otwieram zakład utylizacji pojazdów" zamieszczonym na stronach elektronicznego punktu kontaktowego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.