Amortyzacja środków transportu

Amortyzacja środków transportu budzi  wiele kontrowersji. Niemniej jest dość istotna dla prawidłowego rozliczenia  kosztów podatkowych działalności. Jednocześnie trzeba mieć na względzie, że inaczej będzie się amortyzował samochód ciężarowy a inaczej samochód osobowy.  Samochód ciężarowy daje bowiem szersze spektrum metod  amortyzacji i może odbywać się na pięć sposobów podczas gdy do samochodu osobowego dostępne są trzy metody i dodatkowo występują ograniczenia w ich stosowaniu.
W tym miejscu wskazać należy, iż samochód ciężarowy to samochód o masie całkowitej powyżej 3,5 ton, ewentualnie  mniejszy gdy spełnia określone w ustawach podatkowych  warunki np. ma otwartą lub  trwale wydzieloną część  przeznaczoną do przewozu ładunków albo posiada odpowiednio wysoką ładowność. Powyższe wymagania powinny być  potwierdzona  zaświadczeniem  o ich spełnieniu wydanym  przez okręgową stację kontroli pojazdów, w dowodzie rejestracyjnym powinna dodatkowo znajdować się adnotacja o spełnieniu tych wymagań.
Dla potrzeb  amortyzacji  znaczenie będzie miał również fakt czy auto jest nowe czy też używane. W rezultacie o w/w zagadnieniach należy pamiętać już na etapie  podejmowania wyborów co do zakupu samochodu firmowego.
Metody amortyzacji środków transportu obejmują metodę: jednorazową, liniową, degresywną, z indywidualnie ustalonymi stawkami lub amortyzację dla tzw. samochodów używanych intensywnie. Wybierając metodę amortyzacji trzeba też uwzględnić zarówno aktualna zdolność finansową firmy, jak i jej perspektywy w przyszłości. Ważny jest też nie tylko  rodzaj auta  ale i status podatkowy przedsiębiorcy, bo to te czynniki warunkują, która metoda będzie możliwa.

  • Metoda liniowa

Najbardziej powszechną  jest metoda liniowa. Można nią amortyzować zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe. Jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na ich status podatkowy. Dokonując amortyzacji liniowej rozkładamy ciężar zakupu samochodu równomiernie na 5 lat, czyli stosujemy stawkę 20%. Za wyborem tej metody przemawia również fakt, że jest ona łatwa w zakresie obsługi księgowej.

Uwaga! W odniesieniu do samochodów osobowych kosztów uzyskania przychodu nie mogą stanowić odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości auta przekraczającej równowartość 20.000 Euro.

  • Metoda degresywna

Metoda degresywna pozwala przyspieszyć amortyzację w pierwszych latach dokonywania odpisów. Kupując  bowiem auto firmowe  możemy podnieś stawkę  odpisów z wykazu stawek amortyzacyjnych maksymalnie o współczynnik 2,0.  Powoduje to, że zamiast  odpisów na poziomie 20%  stosowanych przy metodzie liniowej będzie można dokonywać ich  wyliczenia w wysokości 40% wartości początkowej  pojazdu.  W efekcie zwiększy to koszty podatkowe  i wywoła mniejsze obciążenie fiskalne.  Niestety metoda ta,  jest  niedostępna w odniesieniu do samochodu osobowego. Przy tej amortyzacji nie ma natomiast ograniczenia podmiotowego. Mogą bowiem z niej korzystać  wszyscy przedsiębiorcy.

  • Amortyzacja szybka

Obejmuje samochody eksploatowane bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagającej szczególnej sprawności technicznej. W takich sytuacjach przepisy pozwalają podnieś odpisy amortyzacyjne poprzez zastosowanie współczynników nie wyższych niż 1,4. Przepisy nie definiują jednak, co to znaczy intensywne używanie, zatem przedsiębiorca musi dokonać takiej oceny we własnym zakresie, co może wywołać określone ryzyko w sytuacji  gdyby służby podatkowe zajęły inne stanowisko. Ponadto należy pamiętać, iż  razie wystąpienia bądź ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek, stawki odpisów amortyzacyjnych ulegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.
Dokonując takiej „przyspieszonej” amortyzacji przedsiębiorca może zastosować stawkę wynoszącą maksymalnie 28%. W ten sposób można przyspieszyć zarówno amortyzację samochodu ciężarowego, jak i osobowego.

  • Amortyzacja jednorazowa

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą pod warunkiem, że w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat poprzedzających nie prowadził działalności gospodarczej, a także gdy działalności tej nie prowadził  jego małżonek, z którym  wiąże go wspólność majątkowa a także  tzw. mały podatnik może dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Powyższe może mieć miejsce nie wcześniej niż w miesiącu, w którym zakupione auto zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W ten sposób cały ciężar zakupu samochodu zaliczy jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu. Ten sposób amortyzacji  ma ograniczenie kwotowe a jego limit nie może  przekroczyć w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro. Uwaga to rozwiązanie jest dostępne  tylko dla nabywców samochodu ciężarowego.
Przypomnieć też należy, że mały podatnik to taki, u którego wartość przychodów ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości w złotych 1.200.000 euro.

  • Metoda stawek indywidualnych

Przedsiębiorca może także indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne. Dotyczy to używanych lub ulepszonych środków trwałych (samochodów), po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy czyli 2,5 roku. Przy tym za używane pojazdy w tym rozumieniu  uznaje się pojazdy, które przed nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy.  Zaś  samochody ulepszone to auta, które przed wprowadzeniem ich do ewidencji podane zostały modernizacji a wydatki poniesione na ten cel stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej (koszt zakupu). Przykładem „ulepszenia” może być zakup klimatyzacji do samochodu, zamontowanie instalacji gazowej czy zwiększenie mocy silnika). Metoda ta obejmuje zarówno samochody ciężarowe jak i samochody osobowe. Z metody tej mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, a wiec nowe podmioty oraz podmioty działające już na rynku i to niezależnie od wielkości i zakresu ich działalności

Trzeba też pamiętać, że zakup samochodu ciężarowego nie tylko daje więcej możliwości jego amortyzacji ale również stwarza prawo pełnego odliczenia podatku VAT zawartego w cenie nabycia jak i naliczonego w paliwie wykorzystywanym do jego eksploatacji. Nie wymaga też prowadzenia dodatkowych ewidencji przebiegu pojazdu.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.