Sprzedaż bez użycia kasy fiskalnej

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują, iż obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących spoczywa wyłącznie na tych przedsiębiorcach, którzy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
W rezultacie pozostałe firmy takiego wymogu nie posiadają. Zatem duże hurtownie, zakłady produkcyjne  i inni przedsiębiorcy dla, których partnerami handlowymi lub usługowymi są jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą ewidencjonują swoje przychody na podstawie wystawianych faktur.


Niemniej firmy te  powinny uwzględnić w/w obowiązek przy każdej zmianie strategii działania, kiedy bezpośrednim adresatem ich towarów i usług będzie odbiorca indywidualny.  Rozpoczęcie działalności z udziałem w/w osób  będzie wymagało w pierwszej kolejności  określenia zakresu przedmiotowego  czynności sprzedaży pod kątem ustalenie czy nie będzie on wykraczał poza wykaz operacji podlegających zwolnieniu z ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej.   
W dalszym etapie konieczne jest też badanie wielkości obrotu (np. przy użyciu ewidencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego – wykorzystywanie ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów lub ewidencji  przychodów opodatkowanych ryczałtowo) aby po przekroczeniu kwoty granicznej 20.000 zł. (nie wliczając w to sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) zakupić i zarejestrować kasę fiskalną.

Uwaga!!!  Ww. zasady obowiązują do końca 2016r.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.