Samochody osobowe w firmie

  • Podatek dochodowy i koszty uzyskania przychodu

Samochód stanowiący środek trwały a więc będący pojazdem sprawnym i kompletnym oraz przeznaczonym do używania na okres powyżej 1 roku powinien zostać wpisany do ewidencji środków trwałych. Powyższa czynność pozwala na jego amortyzację oraz bieżące odliczanie kosztów jego eksploatacji. Oczywiście w stosunku do samochodów osobowych nie jest możliwe stosowanie wszystkich modeli amortyzacji. Przypomnieć bowiem trzeba, że dla  samochodów osobowych nie jest dostępna amortyzacja degresywna  i jednorazowa.  Jednocześnie  odpisy amortyzacyjne są ograniczone tylko do tej części wartości auta, która nie przekracza  równowartości 20.000 Euro. Więcej na temat amortyzacji aut  w artykule pt.  "Amortyzacja środków transportu”.
Samochód o wartości początkowej poniżej 3500 zł nie musi być ujęty w  w/w ewidencji  i może być zaliczany bezpośrednio w koszty działalności  gospodarczej. Podobnie jest traktowany pojazd o wartości wyższej gdy okres jego użytkowania  nie będzie przekraczał 1 roku.  Rozliczenie  kosztów  ich użytkowania  odbywa się  wówczas za pośrednictwem prowadzenia ewidencji  przebiegu pojazdu.
Warto też dodać, że od 2014 r. zmieniła się definicja  samochodów osobowych i z tego segmentu pierwotnie wyłączone zostają samochody z „kratką”  po uzyskaniu odpowiedniego potwierdzenia ich cech (ładowność, ilość miejsc)  w świadectwie homologacji. W efekcie takie pojazdy w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 1 kwietnia 2014 r.  traktowane były  jako samochody ciężarowe, a zatem ich rozliczenie podatkowe, chociażby ze względu na metody amortyzacji było pełniejsze.  Od 1 kwietnia 2014 r. na skutek zmian w podatku VAT nastąpiła kolejna zmiana w w/w terminologii, która zbliża pojęcie samochodów osobowych do pojazdów samochodowych posiadające ograniczone prawo do odliczeń w podatku VAT. Wszystko po to aby wykluczyć konieczność dokonywania korekt w podatku dochodowym, gdy przedsiębiorca, nie mogąc odliczyć pełnego VAT-u, jego część będzie wliczał do kosztów podatkowych w podatku dochodowym.

  • Podatek VAT

W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, do końca 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowiło 60% wartości podatku, określonego w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - nie więcej jednak niż 6.000 zł.
Powyższe restrykcje obejmowały jednocześnie zakaz odliczenia podatku VAT naliczonego w paliwie napędowym. Jednocześnie  w/w zakaz nie dotyczył zakupu części zamiennych do użytkowanych samochodów,  usługi napraw serwisowych, kosztów przeglądów  i temu podobnych wydatków.
Powyższe uległo zmianie w 2014 r. i to aż dwukrotnie. Pierwotnie, a wiec w okresie do 1 kwietnia 2014 r. z segmentu aut osobowych wyłączone zostały samochody z kratką. Ich przejście do segmentu aut ciężarowych powodowało, że w/w auta korzystały ze systemu pełnego odliczenia podatku VAT. Obecnie pojazdy samochodowe o masie do 3,5 t bez względu na liczbę miejsc siedzących i obecność przegrody mogą podlegać ograniczonemu (50%) lub pełnemu odliczeniu podatku VAT wskazanemu w fakturze ich zakupu lub naliczonemu w związku z ich importem lub nabyciem wewnątrzwspólnotowym. Ograniczonemu lub pełnemu odliczeniu podlega też podatek VAT wymagany z tytułu  nabycia usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu tych pojazdów, przy czym w odniesieniu do paliw rozwiązanie prawne pozwalające na odliczanie podatku VAT dla samochodów osobowych wchodzi w życie dopiero od 1 lipca 2015 r. Zasady stosowania pełnego odliczania podatku VAT dla tego segmentu aut zostały opisane w  w artykule   pt. "Samochody osobowe po zmianach w 2014 r.”.

  • Podatek od środków transportu

Podatek ten obejmuje jedynie samochody ciężarowe i ciągniki  siodłowe o masie powyżej 3,5 tony. W efekcie w/w obowiązkowi podlegają  pojazdy, które spełniają łącznie w/w kryteria, a zatem są samochodem ciężarowym i to o określonym tonażu. W konsekwencji tak postawiona dyspozycja zwalnia  spod w/w opodatkowania nie tylko typowe samochody osobowe ale również te pojazdy wielofunkcyjne dla, których wspomniane parametry nie zostają potwierdzone.

  • Podatek akcyzowy

Samochody osobowe kupowane w kraju, importowane jak i nabywane wewnątrzwspólnotowo  podlegają podatkowi akcyzowemu. Jego stawki zostały określone w ustawie o podatku akcyzowym i zależą od pojemności silnika  (3,1% dla pojemności do 2000 cm3 i 18,6% dla aut o pojemności powyżej 2000 cm3). Zauważyć trzeba, że dla potrzeb poboru w/w podatku wykorzystuje się klasyfikację CN (nomenklatura scalona) oraz instrumenty klasyfikacyjne do niej przypisane czyli m.in noty wyjaśniające do Taryfy celnej. Zgodnie z ich treścią pojazdy wielofunkcyjne np. SUV, pic-up z podwójną kabiną czy pojazd kempingowy oraz ambulans, mimo rejestracji i posiadania homologacji dla aut ciężarowych lub specjalnych, mogą, na gruncie akcyzy, być traktowane jako samochody osobowe. W efekcie również i one mogą podlegać w/w obowiązkowi podatkowemu.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.