Leasing finansowy

  • Podatek dochodowy

Leasing finansowy na gruncie podatku dochodowego jest traktowany na równi z zakupem. Oznacza to, że  tak przyjęty do użytkowania pojazd  jest uznawany za składnik majątku leasingobiorcy (przedsiębiorcy), a więc to on będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych dla tego auta. W efekcie do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodu nie będzie wliczać się cała rata leasingowa, a jedynie jej część odsetkowa oraz koszty użytkowania samochodu.
Inną cechą w/w leasingu jest również to, że okres jego trwania jest dłuższy i często jest zbliżony do okresu przydatności gospodarczej auta.  Po uiszczeniu wszystkich rat leasingu samochód przechodzi na własność przedsiębiorcy.

W zakresie podatku dochodowego bez znaczenia jest rodzaj leasingowanego pojazdu. W/w zasadom rozliczenia podlegają bowiem zarówno samochody osobowe jak i ciężarowe. Jedynym ograniczeniem w zakresie aut osobowych jest ich wartość (20.000 Euro) po przekroczeniu, której ustaje możliwość stosowania odpisów amortyzacyjnych. Powyższe nie zamyka jednak drogi aby wliczać w koszty działalności wszystkie wydatki bieżące poniesione na eksploatację  w/w sektora aut.

  • Podatek VAT

Samochody o masie całkowitej powyżej 3,5 t

Przy zawieraniu umowy leasingu finansowego leasingodawca wystawia jedną fakturę VAT na całość opłat, za cały okres trwania leasingu i jednorazowo nalicza cały  VAT, niezależnie od tego, że będzie uzyskiwał zapłatę w ratach. Przedsiębiorca ma zaś prawo do odliczenia VAT naliczonego na zasadach ogólnych, czyli w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Samochody o masie nieprzekraczającej 3,5 t

W zakresie  samochodów osobowych  do końca  2013 r. obowiązywały  wspomniane wcześniej limity, które powodowały, że przedsiębiorca  mógł odliczyć tylko 60% kwoty podatku VAT  określonego we fakturze  i nie więcej niż 6000 zł. Jednocześnie nie było możliwe odliczanie podatku VAT zawartego w cenie kupowanego paliwa napędowego.
Powyższe uległo zmianie w 2014 r.  Po wygaśnięciu przepisów przejściowych  w/w samochody  zostały zrównane z segmentem typowych samochodów ciężarowych i podobnie jak w stosunku do tych ostatnich, odliczeniu podlega podatek VAT naliczony w fakturze leasingowej jak i wynikający z tytułu używania pojazdów (naprawy, konserwacja , wymiana opon) oraz  zakupu paliwa napędowego (dla samochodów używanych w cyklu mieszanym taka możliwość powstanie dopiero od 1 lipca 2015 r.).  Niemniej podkreślić trzeba, że odliczeniu podlega 50% kwoty w/w podatku, chyba, że przedsiębiorca będzie wykorzystywał pojazd wyłącznie na cele prowadzonej działalności i w tym względzie rozpocznie prowadzenie ewidencji jego przebiegu. Powyższe pozwoli zastosować pełne odliczenie podatku VAT. Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Warunkiem odliczenia 100% podatku VAT jest także złożenie  w urzędzie skarbowym,  na druku  VAT-26 informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.  Informację tę należy złożyć  w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z w/w pojazdami. Więcej informacji na temat prowadzenia w/w ewidencji w artykule pt.  "Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów pełnego odliczenia podatku VAT"

W kwestii samochodów z kratką, dla których VAT z tytułu przejęcia pojazdu został rozliczony w pełnej wysokości jeszcze przed 1 kwietnia 2014 r., a więc w okresie przejściowym, powyższych zasad odliczenia nie stosuje się do bieżących wydatków związanych z eksploatacją takich pojazdów (ograniczenie do 50%) i paliwa  (zakaz odliczeń do 1 lipca 2015 r.), chyba, że przedsiębiorca będzie używał ich wyłącznie dla celów działalności i potwierdzi to prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu oraz zgłosi je do urzędu skarbowego.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.