Ulga podatkowa za złe długi

Ulga za złe długi  obowiązuje na gruncie podatku dochodowego jak i w zakresie podatku VAT.

 • Podatek dochodowy

W podatkach dochodowych w/w instytucja głównie dotyka dłużnika i poprzez przyjęty mechanizm ma motywować firmy zwlekające z zapłatą należności do regulowania płatności na czas. Przedsiębiorca, który bowiem nie zapłaci faktury musi po upływie określonego terminu skorygować swoje rozliczenie z fiskusem i wyłączyć te wydatki z kosztów uzyskania przychodu.

W/w zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływają terminy na rozliczenie podatku od  takich przeterminowanych  zobowiązań. W efekcie owa czynność powinna mieć miejsce w terminie 30 dni od daty płatności w przypadku faktur z terminem płatności do 60 dni i 90 dni od daty zaliczenia do kosztów w przypadku faktur z terminem płatności powyżej 60 dni.

Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia nie poniósł on kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, to wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie dokonano zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów.

Uwaga!!! Zasada ta, na mocy nowelizacji przepisów podatkowych ( Dz.U. z 2015r. poz.1197)  przestaje obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016r.

Niezależnie od powyższego wierzyciel  nieuregulowane należności musi każdorazowo włączyć do swoich przychodów i ewentualnie odprowadzić podatek, jeżeli przełoży się to na dochód.

 • Podatek VAT

Inny mechanizm i dużo korzystniejszy zastosowano w uldze na złe długi w zakresie podatku  VAT. Firma bowiem, której należności nie zostaną uregulowane  i kiedy uprawdopodobni  jej nieściągalność ma prawo dokonać korekty podatku należnego. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Procedura korekty nie wymusza  informowania dłużnika o wierzytelności i o przeprowadzeniu korekty. Dłużnik musi sam pilnować w/w terminów.

Warunkiem dla stosowania ulgi za złe długi w VAT u wierzyciela jest oprócz upływu 150 dni:

 • dostawa towaru lub świadczenie usług na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego, (od 2016r, także postępowania restrukturyzacyjnego)  lub w trakcie likwidacji;
 • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
  • wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
  • dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

W efekcie ulga z złe długi obejmuje wyłącznie transakcje z podmiotem będącym czynnym podatnikiem podatku VAT nie znajdującym się w stanie likwidacji. Od 1 lipca 2015r. zniesiony został natomiast zakaz stosowania w/w ulgi gdy wierzyciel i dłużnik są osobami powiązanymi.

Korekta, może nastąpić w rozliczeniu za okres bieżący (upływ 150 dni)

Dla korekty należy:

 • złożyć deklarację VAT właściwą podatnikowi i łącznie z nią
 • złożyć deklarację VAT-ZD

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj

Uwaga!!  Opisane powyżej korekty podatkowe  odnoszące się do  przeterminowanych płatności dotyczą wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju. Nie stosuje się ich więc do transakcji międzynarodowych, z udziałem podmiotów zagranicznych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.