Ulga podatkowa za złe długi

Ulga za złe długi  obowiązuje na gruncie podatku dochodowego jak i w zakresie podatku VAT.

 • Podatek dochodowy

W podatkach dochodowych w/w instytucja głównie dotyka dłużnika i poprzez przyjęty mechanizm ma motywować firmy zwlekające z zapłatą należności do regulowania płatności na czas. Przedsiębiorca, który bowiem nie zapłaci faktury musi po upływie określonego terminu skorygować swoje rozliczenie z fiskusem i wyłączyć te wydatki z kosztów uzyskania przychodu.

W/w zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływają terminy na rozliczenie podatku od  takich przeterminowanych  zobowiązań. W efekcie owa czynność powinna mieć miejsce w terminie 30 dni od daty płatności w przypadku faktur z terminem płatności do 60 dni i 90 dni od daty zaliczenia do kosztów w przypadku faktur z terminem płatności powyżej 60 dni.

Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia nie poniósł on kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, to wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie dokonano zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów.

Uwaga!!! Zasada ta, na mocy nowelizacji przepisów podatkowych ( Dz.U. z 2015r. poz.1197)  przestaje obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016r.

Niezależnie od powyższego wierzyciel  nieuregulowane należności musi każdorazowo włączyć do swoich przychodów i ewentualnie odprowadzić podatek, jeżeli przełoży się to na dochód.

 • Podatek VAT

Inny mechanizm i dużo korzystniejszy zastosowano w uldze na złe długi w zakresie podatku  VAT. Firma bowiem, której należności nie zostaną uregulowane  i kiedy uprawdopodobni  jej nieściągalność ma prawo dokonać korekty podatku należnego. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Procedura korekty nie wymusza  informowania dłużnika o wierzytelności i o przeprowadzeniu korekty. Dłużnik musi sam pilnować w/w terminów.

Warunkiem dla stosowania ulgi za złe długi w VAT u wierzyciela jest oprócz upływu 150 dni:

 • dostawa towaru lub świadczenie usług na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego, (od 2016r, także postępowania restrukturyzacyjnego)  lub w trakcie likwidacji;
 • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
  • wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
  • dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

W efekcie ulga z złe długi obejmuje wyłącznie transakcje z podmiotem będącym czynnym podatnikiem podatku VAT nie znajdującym się w stanie likwidacji. Od 1 lipca 2015r. zniesiony został natomiast zakaz stosowania w/w ulgi gdy wierzyciel i dłużnik są osobami powiązanymi.

Korekta, może nastąpić w rozliczeniu za okres bieżący (upływ 150 dni)

Dla korekty należy:

 • złożyć deklarację VAT właściwą podatnikowi i łącznie z nią
 • złożyć deklarację VAT-ZD

Uwaga!!  Opisane powyżej korekty podatkowe  odnoszące się do  przeterminowanych płatności dotyczą wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju. Nie stosuje się ich więc do transakcji międzynarodowych, z udziałem podmiotów zagranicznych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.