Rejestracja działalności kantorowej

Jeśli przedsiębiorca ma już zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz przystosowany lokal do prowadzenia kantoru, powinien wystąpić o wpisanie do rejestru. W tym przypadku organem prowadzącym go jest prezes Narodowego Banku Polskiego.

Wzór wniosku, który należy złożyć, określa Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej.

Zawiera on następujące dane:

- firmę oraz adres siedziby przedsiębiorcy lub adres jego zamieszkania,

- numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,

- numer identyfikacji podatkowej,

- adres pomieszczenia, gdzie ma być prowadzona działalność kantorowa,

- oznaczenie zakresu działalności kantorowej wykonywanej przez przedsiębiorcę,

- podpis oraz oznaczenie daty i miejsca złożenia wniosku.

Do wniosku dołączyć należy podpisane i oznaczone firmą i adresem przedsiębiorcy oświadczenie następującej treści:

Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;

2. znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności kantorowej określone w rozdziale 4 ustawy z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe.

Oświadczam także, że posiadam aktualne zaświadczenia o niekaralności i dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane przepisami ustawy.”

Wniosek należy złożyć w oddziale okręgowym Narodowego Banku Polskiego odpowiednim ze względu na miejsce prowadzenia działalności kantorowej. W przypadku złożenia wniosku do niewłaściwego oddziału, wniosek jest automatycznie przesyłany przez Narodowy Bank Polski do odpowiedniego miejsca. Jeśli planujemy prowadzić wiele kantorów na terenie różnych oddziałów, wystarczy złożyć wniosek do jednego z nich.

Procedura rejestracji działalności kantorowej opisana na stronie eu-go.

Złożenie wniosku podlega opłacie skarbowej w wysokości 1087 zł, której dowód uiszczenia należy złożyć wraz z wnioskiem. Każdy wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, np. utworzenie przez przedsiębiorcę dodatkowego kantoru, podlega opłacie w wysokości 543,5 zł.

W przypadku jakichkolwiek błędów lub braków oddział okręgowy Narodowego Banku Polskiego powinien wezwać  do uzupełnienie wniosku w oznaczonym w zawiadomieniu terminie. W przypadku złożenia poprawnego wniosku wpis do rejestru następuje w centrali NBP w ciągu siedmiu dni od daty wpływu wniosku do oddziału okręgowego. Organ wpisuje do rejestru dane podane we wniosku z wyłączeniem miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (o ile jest tożsame z adresem siedziby).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.