Pozostałe warunki działalności kantorowej

  •  Prowadzenie ewidencji

Wszystkie operacje powodujące zmianę ilości wartości dewizowych i waluty polskiej muszą być na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencjonowane w tzw. ewidencji sprzedaży i nabycia walut obcych.  Zatem w ewidencji  ujmuje się:

  1)  transakcje rozliczane w kantorze;

  2)  transakcje rozliczane za pośrednictwem rachunków bankowych;

  3)  transakcje rozliczane w części w kantorze i w części za pośrednictwem rachunków bankowych;

  4)  operacje przemieszczania wartości dewizowych lub waluty polskiej między kasą a rachunkami bankowymi.

Na  treść  ewidencji  składają się:

  1)  kolejny numer transakcji lub operacji;

  2)  data zawarcia i datę realizacji transakcji lub datę przeprowadzenia operacji;

  3)  określenie rodzaju transakcji lub operacji: kupno, sprzedaż, zasilenie kasy z rachunku bankowego, odprowadzenie z kasy na rachunek bankowy;

  4)  sposób rozliczenia transakcji: wpłata do kasy, wypłata z kasy, wpłata na rachunek bankowy, wypłata z rachunku bankowego, rozliczenie za pośrednictwem rachunków bankowych;

  5)  nazwa i ilość wartości dewizowych lub waluty polskiej będących przedmiotem transakcji lub operacji;

  6)  kurs waluty i równowartość transakcji w walucie polskiej;

  7)  cena jednostkowa oraz wartość w walucie polskiej w przypadku transakcji kupna i sprzedaży złota dewizowego lub platyny dewizowej.

Wpis do ewidencji powinien być dokonany niezwłocznie po zawarciu transakcji lub przeprowadzeniu operacji, a jeżeli transakcja jest realizowana w innym terminie niż termin jej zawarcia, wpis uzupełnia się o datę realizacji transakcji niezwłocznie po jej zrealizowaniu.

  • Przygotowanie dowodów kupna sprzedaży waluty obcej

Do każdej transakcji kantor powinien wydać, w sposób zgodny z przepisami, dowód kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela. Zazwyczaj stanowi on wydruk z ewidencji  prowadzonej za pomocą  komputera, gdzie są odnotowane w/w operacje.

Dowody kupna sprzedaży powinny zawierać:

  1)  kolejny numer dowodu;

  2)  imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę (firmę) przedsiębiorcy lub innego podmiotu dokonującego transakcji;

  3)  miejsce zamieszkania i adres osoby fizycznej lub siedzibę i adres przedsiębiorcy lub innego podmiotu dokonującego transakcji;

  4)  cechy dokumentu tożsamości osoby dokonującej transakcji;

  5)  nazwę lub symbol oraz kwotę sprzedanych lub skupionych walut obcych;

  6)  kurs waluty i równowartość transakcji w walucie polskiej;

  7)  pieczątkę z oznaczeniem kantoru;

  8)  datę zawarcia transakcji i wystawienia dowodu;

  9)  pieczątkę imienną i podpis kasjera.

Powyższych rozwiązań się nie stosuje, jeżeli w związku z transakcjami kupna i sprzedaży wartości dewizowych są sporządzane pisemne umowy potwierdzające ich zawarcie lub są sporządzane inne dokumenty stanowiące zgodnie z przepisami o rachunkowości lub przepisami podatkowymi dowody ich zawarcia (faktury).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.