Odprawa w miejscu uznanym tzw. dostawa bezpośrednia oraz korzyści w zakresie AEO

W przypadku towarów nietypowych, których przewóz z uwagi na swoje wymiary oraz właściwości jest utrudniony ich przedstawiane organom celnym może następować w tzw. miejscach uznanych. Towary  te w efekcie nie muszą  być dostarczane do siedziby urzędów celnych, a czynności  ich odprawy  dokonuje się  w miejscu ich końcowego przeznaczenia przyjmującego w/w status. Dostęp do tworzenia  w/w miejsc wpisuje się w koncepcję "bezpośredniej dostawy” czyli inicjatywy pozwalającej na dostarczenia towaru bezpośrednio do odbiorcy z pominięciem jego uprzedniego okazania w urzędzie celnym.

Warunkiem skorzystania z tego ułatwienia jest uznanie miejsca dostarczenia towaru jako miejsca uznanego przez organ celny. Z miejsca tego mogą korzystać podmioty, które mogą zapewniać prawidłową realizację operacji celnych oraz złożą zabezpieczenie celne. Powoduje to, że w/w odprawy powinny stać się coraz szersze i pospolite.

Przedsiębiorca może uzyskać zgodę na korzystanie z tego ułatwienia:

  • jednorazowo (miejsca uznane jednorazowo) lub
  • bezterminowo (miejsca stałe uznane decyzją organu celnego).  

Powołanie miejsce jednorazowego odbywa się na wniosek zamieszczony w załączniku nr 2 do Wytycznych  Ministerstwa Finansów w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania.. Zgoda jest udzielana każdorazowo poprzez adnotacje na dokumentach lub zapis w systemie obsługującym zgłoszenia celne (e-Celina)  

Z kolei miejsce stałe jest ustanawiane decyzją organu celnego ( dyrektor izby celnej).  W tym celu zainteresowany podmiot powinien złożyć stosowny wniosek.Jego treść została określona w załączniku nr 1 do Wytycznych  Ministerstwa Finansów w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania. Do wniosku należy załączyć opis miejsca, jego plan sytuacyjny oraz opis warunków, które mają zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów. 

Uwaga! Termin przechowywania towarów w miejscu uznanym nie powinien przekraczać 24h. 

Importer może korzystać z tego przywileju także  jako upoważniony odbiorca w procedurze tranzytu. Zyskując ten ostatni przywilej będzie mógł on w zwykłej odprawie  objąć towary procedurą dopuszczenia do obrotu w miejscu uznanym, z którego na co dzień korzysta. 

Ewidentną korzyścią w/w rozwiązań będzie skrócenie czasu odprawy celnej w/w towarów oraz  ograniczenie ich transportu w cyklu miejskim. Powyższe też zminimalizuje ryzyko ich uszkodzenia oraz wykluczy konieczność  uzyskiwania dodatkowych zezwoleń na ich przewóz.

Niestety taka odprawa na odległość będzie musiała być przeprowadzona w godzinach pracy urzędu celnego.

W przypadku  podmiotów mających świadectwo AEO dostęp do w/w przywilejów powinien być jeszcze bardziej powszechny.  Podmioty takie bowiem spełniają wszystkie warunki dla ubieganie się o wspomniane miejsce.  Dla nich w/w instytucja powinna być osiągalna, również w przypadku sprowadzenia szczególnych towarów (towary niebezpieczne, akcyzowe, wrażliwe).

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.