Wpis do rejestru działalności detektywistycznej

Agencję detektywistyczną może założyć każdy, kto nie jest wpisany na listę niewypłacalnych dłużników. Warunek jest jeden – co najmniej jedna osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa musi posiadać licencję detektywa. Najpierw należy jednak założyć przedsiębiorstwo, a następnie uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Aby go uzyskać, trzeba wypełnić wniosek i podać w nim nazwę przedsiębiorstwa, NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji gospodarczej, dane personalne właściciela oraz wszystkich wspólników oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie następującej treści:

                                                          „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych".

Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.

Wpisanie do rejestru działalności detektywistycznej  wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616,00 zł.

Przebieg procedury rejestracyjnej został szczegółowo opisany na stronie pojedynczego punktu kontaktowego e-PK.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.