Uzyskiwanie koncesji na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług.

W  tej sprawie wniosek należy złożyć do ministra właściwego  do spraw wewnętrznych.

Wniosek taki powinien zawierać:

1)    firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu lub adresu zamieszkania;

2)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)    określenie zakresu i form wykonywanej działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;

4)    datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją;

5)    adresy miejsc wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem, w tym przechowywania dokumentacji,

6)    dane przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy, prokurentów oraz pełnomocnika ustanowionego w celu kierowania działalnością określoną w koncesji, zawierające:

a)  imię i nazwisko,

b)  datę i miejsce urodzenia,

c)  obywatelstwo,

d)  numer PESEL, o ile został nadany,

e)  serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adresy zamieszkania tych osób na pobyt stały i czasowy,

f)  informację o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

7)    informacje o posiadanych koncesjach, zezwoleniach lub wpisach do rejestru działalności regulowanej;

8)    zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych.

Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć następujące dokumenty:

1)    zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

2)    oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz osób, zasiadających w zarządzie wnioskodawcy lub go reprezentujących;

3)    poświadczone tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności przedsiębiorców w przypadku osób zagranicznych;

4)   listę udziałowców lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 50% udziałów lub akcji.

Załączane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia.

 

Wzór wniosku , którym należy posłużyć się  w tej kwestii został opublikowany jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Szczegółowa procedura ubiegania się o wydanie koncesji została opisana na stronach pojedynczego punktu kontaktowego e-PK.

Wydanie koncesji wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616,00 PLN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.