Opłaty środowiskowe z tytułu emisji spalin

Podmioty korzystające ze środowiska  w ramach swojej działalności gospodarczej i wprowadzające  z tego tytułu  gazy  lub pyły  do powietrza są obowiązane do ponoszenia opłat środowiskowych. Powyższe obejmuje m.in. eksploatację pojazdów.

Wspomniane  opłaty są ustalane samodzielnie przez przedsiębiorców,  którzy wnoszą je za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z  wykorzystania  posiadanej floty  samochodowej, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu. Nie wnosi się opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,  jeżeli roczna wysokość  wszystkich opłat środowiskowych (emisja spalin, ścieki, składowanie odpadów) nie przekracza 800 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są naliczane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, zaś stawki opłat za korzystanie z tego środowiska w roku 2015 zostały określone w Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Natomiast stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.  zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Z kolei stawki przewidziane na 2017r. zostały zamieszczone w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.

W przypadku samochodów zależą one

  • od rodzaju paliwa (olej napędowy, benzyna, gaz),  
  • kategorii auta (samochody osobowe, ciężarowe, specjalne),
  • daty ich rejestracji,
  • posiadania certyfikatów potwierdzających spełnienie europejskich norm emisji spalin (EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 ).

Tak ustalone  stawki są odnoszone do jednostki spalonego ( zużytego) paliwa i przemnażane przez  jego ilość podaną w  tonach.

Uwaga!  Opłaty są wnoszone niezależnie czy  faktyczna emisja spalin mieści się w granicach dopuszczalnych norm czy też je przekracza.

Podmioty korzystające ze środowiska w sposób podany jak wyżej raz w roku do dnia 31 marca przedkładają marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska w roku poprzednim, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, zgodnie ze wzorami wykazów określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Należy pamiętać, że zwolnienie z opłat środowiskowych z uwagi na ich wysokość (800 zł/rok) nie zwalnia z obowiązku przedstawienia sprawozdania dotyczącego korzystania ze środowiska w danym obszarze, chyba ,że wysokość obliczonych opłat nie przekracza 100 zł. Wówczas ani nie wnosisz opłat środowiskowych ani też ich nie deklarujesz i nie składasz informacji do marszałka województwa.   

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wspomnianego wcześniej wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska opłatę tą wymierza marszałek województwa w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Dla w/w celów marszałek może wykorzystać też pomiary dokonane przez inne organy administracji (np. policja, ITD) lub dane techniczne lub technologiczne.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska  lub ekoportalu.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.