Uzyskanie akredytacji kuratora oświaty

O przyznanie akredytacji może ubiegać się firma szkoleniowa prowadząca co najmniej rok kształcenie w zakresie objętym wnioskiem o przyznanie akredytacji, w formach pozaszkolnych, których czas trwania obejmował nie mniej niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, wdrażająca i upowszechniająca nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne służące podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

Akredytację przyznaje się jeżeli  obok w/w  warunków firma aktualnie:

1)  zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym:

a)  pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia,

b)  w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej,

c)  baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia,

d)  baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;

2)  zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym:

a)  kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia,

b)  praca kadry jest systematycznie oceniana,

c)  tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry;

3)  opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym:

a)  programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii,

b)  dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.

 

Wniosek o przyznanie placówce akredytacji składa do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę firmy szkoleniowej.  Jego wzór został opublikowany w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Do wniosku dołącza się:

  1)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;

  2)  informację o organizacji i zakresie tej działalności;

  3)  własną ocenę działalności placówki w ostatnim roku, w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji, opracowaną przez osobę kierującą placówką, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych;

  4)  dowód wniesienia opłaty, która wynosi 760 złotych i może być corocznie waloryzowana.

Oceny działalności placówki pod kątem spełnienia w/w warunków dokonuje zespół akredytacyjny powołany przez kuratora oświaty. Swoje zadania wykonuje on na podstawie treści wspomnianego wcześniej wniosku oraz  stanu faktycznego  ustalonego w  trakcie wizytacji akredytacyjnej w miejscach prowadzenia kształcenia zgłoszonego do akredytacji. Prace zespołu  wieńczy protokół końcowy , który jest przekazywany kuratorowi oświaty.

Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania placówce akredytacji, uwzględniając ocenę zespołu akredytacyjnego oraz wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką wydaje kurator oświaty.

Więcej na ten temat na stronie pojedynczego punktu kontaktowego e-PK.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.