print

Pozwolenia zintegrowane na korzystanie ze środowiska

  • Pozwolenie zintegrowane

Prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska, wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wykaz instalacji, które mogą dawać taki skutek  został zamieszczony w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

Pozwolenie zintegrowane określa kompleksowo  zasady korzystania ze środowiska i jej zasobów  w tym  także ustala reguły związane z poborem wody, które w normalnym trybie są przedmiotem odrębnego pozwolenia wodno-prawnego.   

 

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie  zwykłych pozwoleń. Wniosek ten powinien także zawierać:

1)    informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, o:

a)  oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,

b)  istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,

c)  proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów chronionych

d)  proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,

e)  proponowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zostało wydane pozwolenie wodno-prawne,

f)  proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów o dużym ryzyku awarii,

g)  spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;

2)    uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach przekroczenia standardów emisji,

3)    opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją.

Wniosek przedkłada się w dwóch egzemplarzach.

Do wniosku dołącza się:

1)    dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;

2)    zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

3)    kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Pozwolenie wydaje :

- dla terenów i zakładów zamkniętych oraz zdarzeń istotnie oddziaływujących na środowisko (konieczność sporządzania raportów)  – właściwy miejscowo wojewoda;

- inne instalacje podlegają jurysdykcji właściwego  terytorialnie starosty.

 

  • Opłata rejestracyjna

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej.

Wysokość opłaty rejestracyjnej nie może być wyższa niż 3.000 euro. Wyliczenie opłat powinno nastąpić zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych

Opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem. Opłata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.

 

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.