Otwarcie i zgłoszenie apteki internetowej

Sprzedaż w aptece internetowej odbywa się na zasadach przewidzianych dla sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych. W rezultacie otwarcie takiej apteki nie tylko wymaga przygotowania właściwego dla klasycznego sklepu internetowego (wykup domeny, właściwe oprogramowanie itp.) ale również wiąże się ze spełnieniem dodatkowych wymogów z uwagi na specyfikę oferowanych towarów (produkty lecznicze).

W rezultacie lokal placówki prowadzącej sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych musi posiadać wydzielone, z izby ekspedycyjnej, pomieszczenie magazynowe lub komorę przyjęć, miejsce przeznaczone do przygotowania produktu leczniczego do wysyłki.

Tak wydzielone miejsce powinno być wyposażone w:

- w stół do przygotowania przesyłek,

- szafę lub regał do przechowywania zewnętrznych materiałów opakowaniowych,

- podest lub regał do składowania przygotowanych przesyłek.

Trzeba zaznaczyć,  iż podstawą wydania produktu leczniczego z apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych jest zamówienie. Apteka prowadząca powyższą działalność musi zatem być wyposażona w środki techniczne pozwalające przyjmować takie zamówienie w formie telefonicznej, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych określonych w w/w formularzu. 

Niezależnie od powyższego na stronie internetowej, na której produkty lecznicze są oferowane do wysyłkowej sprzedaży, powinny być zamieszczone:
1) dane kontaktowe właściwego wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego, w tym co najmniej:
a) nazwę urzędu,
b) adres siedziby,
c) adres poczty elektronicznej,
d) numer telefonu lub faksu;

2) wyraźnie widoczne wspólne logo,  zawierające hiperłącze do rekordu w wykazie, o którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 ustawy, odnoszącego się do placówki prowadzącej tę stronę internetową;
3) odesłanie do informacji, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 1–3 ustawy;
4) odesłanie do Krajowego Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych.
Na głównej stronie internetowej, na której produkty lecznicze są oferowane do wysyłkowej sprzedaży, powinien znajdować się odnośnik do posiadanego zezwolenia na prowadzenie placówki, w formacie PDF.

Również ewidencja zamówień powinna być prowadzona w  formie elektronicznej. Powinna ona obejmować:

1) datę złożenia zamówienia;
2) imię i nazwisko osoby składającej zamówienie;
3) nazwę, serię i ilość produktów leczniczych;
4) adres wysyłki;
5) datę realizacji zamówienia

Trzeba podkreślić, iż dodatkowym wyzwaniem dla e-aptek jest zapewnienie odpowiednich standardów jakościowych wysyłki i jej integralności. Produkt leczniczy powinien być należycie zapakowany a opakowanie winno być opatrzone, przymocowaną w sposób trwały, etykietą  zawierającą: pieczątkę placówki, numer zamówienia, dane dotyczące odbiorcy, określenie warunków transportu oraz numer telefonu kontaktowego.

Opis w/w wymogów został zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

W kwestii zaś samego transportu leków sprzedawanych przez w/w e-apteki trzeba podkreślić, iż  powinien on odbywać się w wydzielonych przestrzeniach środka transportu zapewniających:

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami lub uszkodzeniami w tym przed mikroorganizmami i szkodnikami,

- warunki uniemożliwiające pomieszanie i skażenie produktów leczniczych.

- warunki uniemożliwiające dostęp do produktów leczniczych osobom nieupoważnionym,

- utrzymanie warunków temperaturowych przewidzianych dla tego produktu leczniczego.

Podmiot prowadzący placówkę zajmującą się wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych ma obowiązek też wyznaczenia farmaceuty posiadającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty lub technika farmaceutycznego posiadającego dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, odpowiedzialnego za prawidłową realizację sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego.

Koniecznym jest zauważyć, iż produkty lecznicze wydawane z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie podlegają zwrotowi. To ograniczenie nie dotyczy produktu leczniczego, zwracanego z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. 

Należy też pamiętać, iż aby  otworzyć e-aptekę konieczne jest  jeszcze zawiadomienie o tym fakcie  wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zawiadomienia winno się dokonać  w formie pisemnej – co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży wysyłkowej  realizowanej przez aptekę internetową.  Powyższe zawiadomienie powinno zawierać:

1) firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę podmiotu, na rzecz którego zostało
wydane zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, z tym że w przypadku
gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu
i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny
niż adres i miejsce zamieszkania;
2) adres prowadzenia apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego;
3) nazwę apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, jeżeli taka jest nadana;
4) adres strony internetowej, za pomocą której apteka ogólnodostępna albo punkt apteczny prowadzą sprzedaż
wysyłkową produktów leczniczych;
5) numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej;
6) datę rozpoczęcia działalności.

Niniejsze zawiadomienie służy wpisaniu informacji o działalności e-apteki do Krajowego Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.