Zakres i zasady prowadzenia przeglądów ekologicznych

W razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska (starosta) może, w drodze decyzji, zobowiązać podmiot prowadzący instalację i w ten sposób korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

Przegląd ekologiczny instalacji powinien zawierać:

1)    opis obejmujący:

a)  rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie technicznym,

b)  powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego,

c)  rodzaj technologii,

d)  istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej,

e)  istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

f)  istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy - Prawo wodne oraz przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym;

2)    określenie oddziaływania na środowisko instalacji, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

3)    opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko;

4)    porównanie wykorzystywanej technologii z technologią przyjazną dla środowiska;

5)    wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

6)    zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w przeglądzie;

7)    nazwisko osoby lub osób sporządzających przegląd.

 

Szczegółowy zakres przedmiotowy przeglądu ekologicznego oraz wskazanie co do  metody badań i studiów  temu służących powinny być nakreślone w  treści decyzji ustanawiającej obowiązek przeprowadzenia przeglądu.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.