Rejestracja punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego

  • Rejestracja działalności

Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach czyli poprzez tworzenie punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form.

Zgłoszenia do w/w ewidencji powinno odbywać się na piśmie. Zgłoszenie powinno obejmować:

1)    oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić w/w  formy wychowania przedszkolnego, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

2)    określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;

3)    wskazanie miejsca prowadzenia punktu lub zespołu oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a)  możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b)  realizację innych zadań statutowych,

c)  bezpieczne i higieniczne warunki nauki;

4)    projekt organizacji wychowania w placówce;

5)    dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych, przewidzianych do zatrudnienia w punkcie lub zespole;

6)    dane niezbędne do wpisania placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia organ dokonuje wpisu do ewidencji oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Uwaga!  Zgłoszenie  i wpis do ewidencji nie podlega opłatom.

  • Projekt organizacji wychowania

Tworząc projekt organizacji wychowania przewidziany do realizacji w w/w placówce powinno się podać:

  1)  nazwę punktu lub zespołu i miejsce jego prowadzenia;

  2)  cele i zadania punktu lub zespołu oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

  3)  dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w punkcie lub zespole nauczania, wychowania i opieki;

  4)  w przypadku zespołu - dni tygodnia, w których są prowadzone zajęcia;

  5)  warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie lub zespole;

  6)  prawa i obowiązki wychowanków punktu lub zespołu, w tym:

a)  warunki pobytu dzieci w punkcie lub zespole zapewniające im bezpieczeństwo,

b)  przypadki, w których organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków punktu lub zespołu,

  7)  sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć;

  8)  warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

  9)  warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki;

10)  terminy przerw w pracy punktu lub zespołu;

11)  zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie lub zespole, związanych z:

a)  współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie lub zespole oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

b)  zachowaniem właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej,

c)  prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,

d)  przeprowadzeniem, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole,

e)  współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.