Wymogi lokalowe dla przedszkoli

  • Usytuowanie

Przedszkole powinno być zlokalizowane:

- w samodzielnym budynku wolnostojącym,

- w wydzielonej części parteru budynku mieszkalnego lub mieszkalno – usługowego (z niezależnym wejściem z zewnątrz do przedszkola),

- w wydzielonej części budynku użyteczności publicznej - w wydzielonej części szkoły (z osobnymi wejściami i oddzieleniem całkowitym funkcji obu placówek).

  • Wymogi socjalno-bytowe

Wysokość pomieszczeń winna wynosić 3 m. Poziom podłogi w pomieszczeniach powinien znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku. W pomieszczeniach powinno być zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne oraz wentylacja stosowna do potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń.

Powierzchnia przypadająca na każde dziecko w salach zajęć powinna wynosić 2,4 m2, powierzchnia szatni 0,5 m2 na dziecko. Łazienki dla dzieci winny być dostępne z sal zajęć i zabaw i powinny realizować normy - 1 miska ustępowa i 1 umywalka na max 15 dzieci.

Podłoga oraz ściany (do wysokości min. 2 m) pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz należących do bloku żywieniowego winny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych. W salach zajęć podłoga powinna być gładka, łatwo zmywalna (dopuszczony jest parkiet), natomiast w miejscach zabaw dzieci młodszych wskazana jest wykładzina typu dywanowego.

Należy przewidzieć również możliwość korzystania z placu zabaw dla dzieci – może to być własny plac zabaw przy przedszkolu lub inny dostępny w pobliżu plac zabaw.

  • Wyżywienie

W przedszkolu podczas pobytu dzieci zazwyczaj należy zapewnić wyżywienie. Przy pełnej produkcji potraw należy zapewnić odrębne ciągi komunikacji  dla zaopatrzenia i  personelu kuchennego. Zespół kuchenny wraz z zapleczem powinien być zaprojektowany i urządzony wg odrębnych przepisów sanitarnych tj. wymagane są: magazyny, zaplecze sanitarno – socjalne dla personelu kuchennego, pomieszczenia obróbki wstępnej surowców (obieranie jarzyn, dezynfekcja jajek), kuchnia właściwa, zmywalnia naczyń stołowych, jadalnia (można wykorzystywać sale zajęć dzieci). W razie dostarczania posiłków gotowych (przygotowywanych w innym zakładzie produkcyjnym, poza przedszkolem) wymaga się wydzielenia pomieszczenia

Przed adaptacją lokali dla w/w celów słusznym jest skonsultować swoje projekty i plany z Sanepidem. Placówki bowiem odbierane są pod względem wymogów sanitarno – higienicznych na podstawie uprzednio uzgodnionych projektów. Projekty uzgadnia (opiniuje pod kątem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub rzeczoznawca ds. sanitarno – higienicznych. Każdy obiekt oceniany jest indywidualnie, zależnie od lokalizacji, powierzchni użytkowej, planowanej ilości dzieci, zaplecza żywieniowego, itp.

  • Przepisy przeciwpożarowe

Przedszkola powinny też spełniać dodatkowe wymagania przeciwpożarowe. Obejmują one:

- budowę, wymiary i położenie miejsc ewakuacyjnych;

- dostępność klatek schodowych;

- posiadanie hydrantów wewnętrznych;

- zapewnienie dojazdu drogą pożarową.

Projekt budowlany lub projekt adaptacji obiektu albo lokalu przedszkola należy uzgodnić pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Uwaga! Od 1 września 2017 r. zmieniły się przepisy. Uchylono też rozporządzenie wykonawcze dotyczące warunków higienicznych i sanitarnych, jakie muszą spełniać przedszkola. Mimo to Sanepid nadal ocenia te warunki na podstawie wcześniejszych aktów prawnych. W efekcie nadal stosuje się zmienione przepisy i uchylone rozporządzenie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.