Warunki lokalowe i wyposażenie punktów przedszkolnych

  • Wymogi ogólne

Warunkiem utworzenia w/w punktu lub zespołu jest:

- uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci,

- wyposażenie lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

  • Warunki lokalowe i wyposażenie

Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, powinien spełniać następujące warunki:

  1)  powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a)  powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b)  powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie;

  2)  wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

  3)  jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie, są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;

  4)  podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach; ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m pokryte są materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;

  5)  w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;

  6)  w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;

  7)  jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że:

a)  jest zapewniona 1 miska ustępowa i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,

b)  w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody,

c)  temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych wynosi od 35 do 40 °C,

d)  dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci;

  8)  jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;

  9)  jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej;

10)  jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

11)  pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane;

12)  meble są dostosowane do wymagań ergonomii;

13)  wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;

14)  zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;

15)  jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50 % powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej;

16)  w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;

17)  apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.