print

Ewidencja obrotu wyrobami akcyzowymi

  • Zasady ogólne prowadzenia ewidencji  w  zakresie obrotu  wyrobami  akcyzowymi

W/w ewidencje powinny być prowadzone w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację obrotu wyrobami akcyzowymi.

Podmioty prowadzące wspomniane ewidencje  w formie papierowej są zobowiązane dokonać ich  zamknięcia i podsumowania za każdy miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie 3 dni po upływie ostatniego dnia każdego miesiąca.

Ponadto w przypadku prowadzenia ewidencji w  tej formie, przed rozpoczęciem wypełniania, karty ewidencji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone pieczęcią podmiotu prowadzącego ewidencję. Właściwy naczelnik urzędu celnego nakłada na przeszycie zamknięcie urzędowe w formie plomby zaciśniętej na elemencie mocującym przy użyciu plombownicy, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis.

Wpisów do ewidencji, należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisana w rubryce "uwagi".

Ewidencje, w formie elektronicznej winny być prowadzone zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do ich prowadzenia i w taki sposób, aby:

1)    umożliwiały wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2)    umożliwiały dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

3)    pozwalały na drukowanie wpisów w porządku chronologicznym;

4)    uniemożliwiały usuwanie wpisów.

Podmioty prowadzące ewidencje w formie elektronicznej przechowują kopie ewidencji zapisane na informatycznych nośnikach danych, w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, lub w formie wydruku sporządzonego za okresy jednodniowe.

  • Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo

Ewidencję wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo prowadzą:
1)    zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;
2)    podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju;
3)    podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa

Przedmiotowa ewidencja powinna zawierać:

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te
wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu;

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku
piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu;
3) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do miejsca odbioru (zarejestrowany odbiorca) lub ich otrzymania;
4) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny podmiotu, który wysłał
wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy (zarejestrowany odbiorca)  lub od które zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo;
5) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie
zastępującym e-AD (zarejestrowany odbiorca)  lub  pozostałych przypadkach numer identyfikacyjny dokumentu, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały przemieszczone na terytorium kraju;
6) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty.

Prowadzący ewidencję zobowiązany jest odnotować nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych niezwłocznie po ich wprowadzeniu do miejsca odbioru lub z chwilą ich otrzymania.

  • Ewidencja wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego

Rzeczona ewidencja powinna obejmować takie dane jak:

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te
wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu;
2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku
piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu;
3) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności NIP lub
REGON, importera;
4) datę i numer zgłoszenia celnego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały dopuszczone do obrotu;
5) dane identyfikacyjne miejsca importu;
6) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z miejsca importu;
7) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności NIP lub
REGON, podmiotu, do którego wyroby akcyzowe zostały wysłane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy;
8) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie
zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych
niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;
9) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony;
10) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

 

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.