Ewidencja związana z produkcją wyrobów akcyzowych

  • Zasady ogólne prowadzenia dokumentacji akcyzowej dla potrzeb kontroli

Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację czynności związanych z działalnością objętą kontrolą, przy zachowaniu ciągłości zapisów i poprawności stosowanych metod obliczeniowych. Wpisów do dokumentacji należy dokonywać w sposób trwały i czytelny.  Natomiast zmian i poprawek w dokumentacji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisać je w rubryce "uwagi".

Wpisów do dokumentacji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności podlegającej wpisaniu. Ostatniego dnia każdego miesiąca podmiot dokonuje zamknięcia dokumentacji i sporządza podsumowanie miesięczne. Podmiot dokonuje również rocznego zamknięcia dokumentacji według stanu na ostatni dzień roku i ustala rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych na koniec roku. Rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych jest porównywany ze stanem ewidencyjnym i podlega wpisaniu do dokumentacji. Rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych na koniec roku należy przyjąć jako stan początkowy roku następnego.

Dokumentacja, papierowa powinna być zarejestrowana i zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, a poszczególne karty ksiąg - kolejno ponumerowane.

Z kolei dokumentacja elektroniczna powinna być prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego i po uprzednim zawiadomieniu właściwego naczelnika urzędu celnego oraz w taki sposób, aby:

1)    umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2)    umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

3)    pozwalała na uzyskanie czytelnego wydruku wpisów w porządku chronologicznym;

4)    uniemożliwiała usuwanie wpisów.

Podmiot prowadzący dokumentację w formie elektronicznej ma obowiązek przechowywania jej kopii zapisanej na informatycznych nośnikach danych lub w formie papierowej, po jej wydrukowaniu. Zasady prowadzenia w/w ewidencji jak i ich rodzaje zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

  • Alkohol etylowy i napoje spirytusowe

Podmiot dokonujący zużycia alkoholu etylowego prowadzi księgi kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet; wzór księgi kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia.

W zakresie wytwarzania, odzyskiwania, rektyfikacji, odwadniania i rozlewu alkoholu etylowego oraz wytwarzania i rozlewu napojów spirytusowych zajmujący się tym przedsiębiorca prowadzi odpowiednio księgi kontroli:

1)   produkcji i rozchodu alkoholu etylowego prowadzona przez podmiot, który wytwarza alkohol etylowy,
w procesie destylacji odfermentowanych zacierów lub brzeczki, sporządzonych z surowców skrobiowo-cukrowych, (dotyczy gorzelni); wzór księgi kontroli obrotu alkoholem etylowym w magazynie określa załącznik nr 4 do Rozporządzenia;

2)    rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego; wzór księgi kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia;

3)    produkcji i rozlewu napojów spirytusowych (nie dotyczy alkoholu skażonego); wzór księgi kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia.

  • Piwo

Podmiot produkujący piwo  jest obowiązany do odnotowywania czynności produkcyjnych dotyczących sporządzenia warki piwa oraz rozlewu i obrotu piwem w:

1)    karcie gotowania warki; wzór karty przebiegu gotowania warki określa załącznik nr 5 do Rozporządzenia;

2)    księdze kontroli produkcji piwa; wzór księgi kontroli przychodu i rozchodu piwa określa załącznik nr 6 do Rozporządzenia.

  • Wyroby winiarskie

Podmiot produkujący wyroby winiarskie, czynności produkcyjne w zakresie nastawu oraz kupażu wyrobów winiarskich, ich dosładzania, doprawiania i alkoholizowania, a także rozlewu tych wyrobów podmiot odnotowuje w:

1)    metryczce nastawu; wzór metryczki nastawu określa załącznik nr 7 do Rozporządzenia;

2)    karcie kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego; wzór karty kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego określa załącznik nr 8 do Rozporządzenia;

3)    księdze kontroli rozlewu wyrobów winiarskich; wzór księgi kontroli rozlewu wyrobów winiarskich określa załącznik nr 9 do Rozporządzenia.

  • Wyroby tytoniowe

Podmiot produkujący wyroby tytoniowe jest zobowiązany sporządzać oraz archiwizować raport dzienny zawierający informację o ilości i rodzaju wyprodukowanych i przekazanych do magazynu wyrobów tytoniowy. Przepisy prawa nie przewidują wzoru wg. którego należy sporządzić w/w raport.

  • Produkty energetyczne

Podmiot produkujący wyroby energetyczne (paliwo) jest zobowiązany aby odnotować w prowadzonej przez siebie dokumentacji fakt zaistnienia procesu produkcji wyrobów energetycznych, a także przekazywania ich do magazynu. Dokumentacja nie posiada narzuconego wzoru.

  • Dokumentacja składu podatkowego

Jeżeli produkcja w/w wyrobów jest prowadzona w składzie podatkowym poza wcześniej wymienionymi towarami producent powinien prowadzić  ewidencje  składu podatkowego.

Ewidencję ma postać ewidencji ilościowej lub ilościowo-wartościowej , której odrębne części stanowią zestawienia danych dotyczące:

1) wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane
w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;
2) wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym
zbiorniku z wyrobami o innych statusach;
3) wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, innych niż wyroby energetyczne
magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;
4) wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, innych niż zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
5) wyrobów akcyzowych, w przypadku których wyprowadzenie ze składu podatkowego powoduje zakończenie procedury
zawieszenia poboru akcyzy i obowiązek zapłaty akcyzy;
6) wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa
w art. 89 ust. 2 ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne
magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;
7) wyrobów energetycznych o różnych statusach magazynowanych w jednym zbiorniku;
8) suszu tytoniowego;
9) paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania
koncesji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1059, z późn. zm.3)), nabywanych wewnątrzwspólnotowo na rzecz innego podmiotu, który jest obowiązany do
uzyskania tej koncesji lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia
16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695).

Ewidencja powinna być prowadzona w sposób ciągły, umożliwiający identyfikację przeprowadzonych operacji gospodarczych, w szczególności czynności produkcyjnych lub związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi oraz stanów zapasów tych wyrobów.

Wpisów do ewidencji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności podlegającej wpisaniu.

Podmiot prowadzący skład podatkowy dokonuje zamknięcia ewidencji i jej podsumowania za każdy miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie 25 dni po upływie ostatniego dnia każdego miesiąca, chyba ,że ewidencje stanowi dokumentacja rachunkowa. Wówczas zamkniecie ewidencji powinno nastąpić do 15 dnia kolejnego miesiąca.

W przypadku ewidencji prowadzonej  w formie elektronicznej, na żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego, raport z zamknięć i podsumowań ewidencji za wskazane miesiące jest przekazywany w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.

Szczegóły na ten temat w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.