Opodatkowanie działalności osób niepełnosprawnych

Rozpoczynając działalność gospodarczą osoba niepełnosprawna  powinna wybrać odpowiednią formę opodatkowania swoich przychodów, która zależeć może od wybranej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

  • Podatek PIT

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania dochodów, niewymagająca składania dodatkowych oświadczeń (a także obowiązująca w przypadku braku dokonania wyboru innej metody). Ta forma rozliczeń pozwala na płacenie podatku w wysokości 18%  po obniżeniu jej o kwotę wolną od podatku 556,02 zł oraz według stawki 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania. Kwotę podatku można obniżyć o przewidziane w ustawie o podatkach dochodowych ulgi i odliczenia. W przypadku osób niepełnosprawnych  jest to głównie ulga rehabilitacyjna pozwalająca na pomniejszenie dochodu o  wydatki związane z funkcjonowaniem i ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.  Ich katalog został zamieszczony w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Więcej na ten temat w  artykule pt.” Wydatki  na cele związane ze stosowaniem ulgi rehabilitacyjnej”. Ponadto możliwe jest odliczanie od podstawy opodatkowania zapłaconych składek ubezpieczeniowych a od kwoty podatku zapłaconej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaliczki na podatek płatne są do 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, a za grudzień do 20 stycznia chyba, że wcześniej podatnik rozliczy dany rok podatkowo (złoży deklarację  podatkową). Wyboru formy opodatkowania można dokonać przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej zgodnie z tzw. metodą liniową, tj. odrębnie od dochodów z pozostałych źródeł i według jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej wynoszącej 19% (o ile nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające skorzystanie z tej metody) wymaga złożenia  właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Minusem opodatkowania w tej formie jest przede wszystkim konieczność rezygnacji z ulg podatkowych i brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Wyboru formy opodatkowania można dokonać przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Niepełnosprawny  przedsiębiorca  ma  także możliwości wyboru ryczałtowej formy opodatkowania swoich dochodów – w formie ryczałtu ewidencjonowanego z wyjątkiem prowadzenia działalności w obszarach wymienionych w art.8 i załączniku nr 2 do ustawy o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stawki tego podatku są uzależnione od rodzaju wykonywanych czynności i wahają się w przedziale od 3-20%. Podatnik uzyskujący przychody  i opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może  również odliczyć od przychodów wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym,  a zatem wcześniej wymienione obciążenia składające się na ulgę rehabilitacyjną, jeżeli nie zostały one odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Przedsiębiorcy  posiadający stwierdzony stopień niesprawności  i świadczący usługi   opodatkowane  w formie karty podatkowej  nie tylko mogą wybrać ten rodzaj rozliczenia z fiskusem, ale mogą również ubiegać się dodatkowo o obniżenie  stawek podatkowych. Jest to uzależnione od stopnia ich niesprawności, zakresu prowadzonej działalności i zatrudnienia pracowników. Szczegółowe zasady redukcji stawek zostały opisane w art. 27  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  Ich katalog został zamieszczony także w artykule „Redukcja stawek podatkowych w stosunku do osób niepełnosprawnych rozliczających swoje dochody w formie karty podatkowej”.

 

  • Podatek CIT

Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikami podatku CIT są:

  • osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne),
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z tym że podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji,
  • podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki),
  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.


Podatnicy i płatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale są obowiązani do wpłacania zaliczek. Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w systemie kwartalnym (art. 25 ust. 1b - 2a ustawy). Podatnicy CIT są również zobowiązani, aby po zakończeniu roku podatkowego, do końca trzeciego miesiąca roku następnego, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie CIT 8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Jeśli u podatnika rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, składa on swoje zeznanie w terminie do 31 marca. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
Podatnicy, którzy podlegają obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten wynika z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych stanowi osiągnięty dochód, który pomniejszony jest o koszty jego uzyskania w roku podatkowym, wraz z możliwością dokonania odliczeń. Odliczeniami tymi mogą być np. odliczenia z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (max. 10%), kwota umorzonych kredytów i pożyczek (max. 20%), darowizny na cele kultu religijnego (max. 10%). Od podstawy opodatkowania może być również odliczone do 50% wydatków na nabycie nowych technologii, po spełnieniu warunków określonych w art. 18 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.