Zgłoszenie w CEIDG zaprzestania wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca chcąc zakończyć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązany jest do złożenia wniosku o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.  Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

Wniosek o wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć:

  • osobiście w najbliższym urzędzie gminy/miasta,
  • drogą elektroniczną na stronie internetowej CEIDG (podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP),
  • można złożyć wniosek drogą elektroniczną w trybie anonimowym – następnie w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku należy złożyć wizytę w Urzędzie Gminy  w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.
  • pocztą do urzędu gminy/miasta pod warunkiem opatrzenia go własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Jeśli wniosek o wykreślenie będzie niepoprawny to:

  • gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
  • gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

 

Jak wypełnić wniosek o zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej?

Na tradycyjnym formularzu  CEIDG-1 w rubryce 01 zaznacza się pole numer 5: wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach internetowych CEIDG  przy zamykaniu działalności gospodarczej należy wypełnić jedynie w części formularza CEIDG-1 rubryki i pola:  01.5, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 06 (tylko w zakresie nazwy firmy), 07, 13.1.2, 16 oraz 17. Dodatkowo rolnik (domownik rolnika), który kontynuuje ubezpieczenie społeczne rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej podaje w rubryce 13 również nazwę jednostki terenowej KRUS prowadzącej jego sprawy. 

Wzory wniosku lub formularza

 

Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

  • właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
  • do Głównego Urzędu Statystycznego,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • do odpowiednich organów koncesyjnych, organów prowadzących rejestry działalności regulowanej oraz organów właściwych do spraw zezwoleń i licencji (art. 37 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

UWAGA

1. Jeżeli jednocześnie prowadzisz  jednoosobową działalność gospodarczą oraz jesteś wspólnikiem spółki cywilnej i zamierzasz zrezygnować wyłącznie z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej to: w formularzu CEIDG, w rubryce 01 zaznacz wniosek o zmianę wpisu w CEIDG; a następnie w rubryce 25 wskaż, iż działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych.

2. Jeżeli jednocześnie chcesz zakończyć zarówno prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej to w formularzu CEIDG, w rubryce 01 zaznacz: wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG, a następnie w rubryce 16 podaj datę zaprzestania działalności gospodarczej, a potem w rubryce 26 wypełnij pola 1, 2 oraz 5.

Więcej na temat przebiegu usługi wykreślenia  z Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.