Sporządzenie sprawozdania finansowego związanego z zamknięciem ksiąg rachunkowych po zakończeniu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia  29 września 1994 r.   o rachunkowości), tj. na dzień zakończenia jednoosobowej działalności gospodarczej albo zamknięcia spółki cywilnej. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie to nie podlega badaniu przez uprawniony podmiot, gdyż nie jest spełniony warunek kontynuacji działalności. Jednak nie ma przeszkód, by kierownik jednostki (likwidator) zdecydował o dobrowolnym poddaniu tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.