Sporządzenie spisu z natury przez podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, którzy zamykają działalność gospodarczą (opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego)

1.Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy, uzyskujący przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem zewidencjonowanym w przypadku likwidacji działalności są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwany dalej „spisem z natury”. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, podatnicy są obowiązani objąć spisem z natury również rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia.

 

2. Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

  • nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy),
  • datę sporządzenia spisu,
  • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
  • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w ust. 1,
  • jednostkę miary,
  • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
  • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
  • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę „Spis zakończono na pozycji...”,
  • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

 

3. Podatnik wycenia towary i inne składniki majątku objęte spisem z natury według cen zakupu albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu, a także gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu. Przez cenę zakupu rozumie się cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie – powiększoną o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne dodatkowe, zaś w przypadku otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

 

4. Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury. Sporządzenie spisu z natury nie oznacza konieczności wyliczenia i odprowadzenia podatku, który należy zapłacić dopiero w momencie sprzedaży towarów lub innych składników majątkowych (chyba, że sprzedaż nastąpiła po sześciu latach od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej - wtedy przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu).


5. Podatnik jest obowiązany wpisać do ewidencji spis z natury według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie to powinno być przechowywane łącznie z ewidencją.

 

6.  Przepisy nie określają obowiązków podatników w zakresie ewentualnego przechowywania arkuszy przeprowadzonego spisu z natury. Zastosowanie w tym przypadku znajdują jednak ogólne przepisy ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Arkusz spisu z natury jest dokumentem związanym z prowadzeniem księgi podatkowej (ewidencji przychodów). Powinien być zatem przechowywany do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.