Sporządzenie wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej (opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego)

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej – w tym także prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną – lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki, trzeba sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika (zgodnie z art. 20 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane (zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych):

  • liczbę porządkową,
  • określenie (nazwę) składnika majątku,
  • datę nabycia składnika majątku,
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku,
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
  • wartość początkową,
  • metodę amortyzacji,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych,
  • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

W praktyce wykaz ten powinien obejmować wszystkie rzeczy i wartości niematerialne (np. licencje) rozliczone w ramach działalności, a także środki trwałe, składniki wyposażenia, towary handlowe, materiały, itp. Wykazu nie przekazuje się instytucjom skarbowym. Trzeba go jednak przechowywać i udostępnić w przypadku ewentualnej kontroli lub czynności sprawdzających.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.